Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als daemonen aan hun lusten den vrijen teugel te hebben gevierd !) °

Geheel Leuven echter werd niet verwoest. En temidden van de tooneelen der représaille gaven tal van Duitsche militairen soldaten zoowel als officieren - daden van menschenliefde te zien

Velen van hen voerden de gegeven bevelen uit en werkten mee om de stad en haar bevolking te tuchtigen van wege de ingebrachte beschuldiging - maar hun blikken verduisterden zich als zy de weenende vrouwen en kinderen zagen, als zij de als schapen op één hoop gedreven ongewapende, weerlooze mannen met het geladen geweer moesten bewaken.

Duitsche harten waren het, die deernis gevoelden met de ongelukkige bewoners van het ongelukkige land.

En tal van Duitsche monden uitten een innig woord van beklag met het door den Grooten Oorlog zoo zwaar getroffen arm Belgié!

') Vrijelijk kan aan de vijanden yan Duitschland hier overdrijving worden verweten. Echter - dit moét gezegd - zelfs als de Waarheid dver llnZde JeTUit8Che beweri^en — ** -oeht brengen, zal, wat te Zenven leizerS?' * de e^Unis van he"

„De door de Duitschers toegepaste wijze van optreden tegen de Belgische

S ,eV°lk;r mf *nït 8Chynt 0n8 Diet ™»«/-» ^t bedoven

kWaad, - schreef oud-Minister Colyn in zijn meer aangehaalde studie

Wa,ÏT- fT? be7at inzonderheid * betrekking tot Leuven waarheid. Was het inderdaad noodzakehjk, dat 1120 huizen geheel of gedeeltelijk werden

:^Tgt^rnm ^ ~ ~ onschSdigen-

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

Sluiten