Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de Russen in het Oosten konden de Duitschers het wel klaar spelen. Von Hindenburg was daar waakzaam. En de Franschen vreesden ze ook niet, al. erkenden ze nu, dat die in persoonlijke dapperheid bij hen niet achterstonden. Maar de Engelschen! Die stelden hun onmetelijke hulpbronnen beschikbaar voor den Oorlog te land en ter zee; die trachtten door hun diplomaten heel de wereld tegen Duitschland op te hitsen. O, indien Engeland er niet geweest ware, zou wellicht de Oorlog nu reeds geëindigd zijn.

Zoo spraken de Duitschers, de aanvoerders zoowel als de soldatën. En daarom: Engeland getoond, dat Duitschland zich evenmin straffeloos beleedigen als overheerschen liet door de Engelsche diplomatie!

Gott strafe England!

Die woorden verschenen in Duitsche couranten- en tijdschriftartikelen; werden vol hartstocht door de mannen aan het front uitgesproken; werden op de muren der woningen en op borden geschilderd, opdat geen der Duitsche strijders het doel van dezen.

krijg zou vergeten.' God mocht Engeland straffen en de

Duitsche legers waren er op aangewezen, deze straf te voltrekken!

Engeland!

Zoo Engeland was overwonnen, zou de Oorlog ten einde zijn en zouden Duitschlands zonen naar hun haardsteden terug kunnen keeren. En daarom: niet alleen den Engelschman bekampt in de

Een der Duitsche kanonnen, opgesteld bij Ostende, om de Engelsche oorlogsschepen van de kust af te houden. &$&ti

213

Sluiten