Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Zuid-Afrikaners, die hoog de traditie ophielden der (lude Transvalers en Vrijstaters, maar aan de Zuid-Afrikaners, die zich lieten meevoeren door een imperialistische, onwaardige veroveringspolitiek. x)

De opstand^ was geheel en alleen te wijten aan Botha en de zijnen, die niet letten op de begeerten en verlangens van het volk, waartoe zij behoorden, maar hun oog richtten naar Londen en aan Engeland beloofden, al wat het maar wilde.

Hoe Botha zich de handen bond, mogen de volgende telegrammen getuigen!

Botha aan de Engelsche Regeering op 4 Augustus: „De Regering, ten volle de verplichtingen erkennend van de Unie in het geval van Vijandelikheden, wenst u de verzekering te geven dat zij bereid^ is alle zodanige maatregelen te nemen als nodig mogen zijn voor de verdediging van de Unie.

„Mocht Zijn Majesteits Regering de Rijkstroepen, tans in ZuidAfrika gestationeerd en die niet in verband staan met de garnizoensartillerie, in enig ander deel van de wereld nodig hebben, dan zouden de Ministers gaarne, de verdedigingsmacht van de Unie gebruiken om de diensten te verrichten toevertrouwd aan de Rijkstroepen in Zuid-Afrika."

De Engelsche Regeering aan Botha op 6 Augustus: „Zijn Majesteits Regering neemt dankbaar uw aanbod aan om Rijkstroepen uit Afrika te laten gaan en zelf verdediging en binnenlandse orde onder beheer te nemen. Wij zullen diensvolgens alle troepen terugroepen die niet wezenlik benodigd zijn voor diensten die niet anders kunnen worden verricht"

De Engelsche Regeering nogmaals aan Botha op 6 Augustus:

„Indien uw Ministers terzelfdertijd begeren en zich in staat gevoelen om zodanig deel van Duits-Zuid-West-Afrika te bezetten dat

J) De Opstand in Zuid-Afrika was maar- een zeer klein onderdeel van den Wereld-Oorlog.

Toch : voor de geschiedenis en de toekomstige ontwikkeling van Zuid-Afrika was deze opstand van zeer groote beteekenis. Want gelijk de slachtoffers van Slachtersnek immer in de harten en gedachten der Boeren voortleefden, zoo kón de dood van Beyers en van Fourie, de veroordeeling van De Wet, het droevig lot van honderden warme Vaderlanders, niet vergeten worden.

Het bloed der#martelaren is het zaad der Kerk Het bloed der „rebellisti-

sche" Afrikaners is het zaad van het vrijheidlievende Zuid-Afrikaansche volk

Zóó zal de toekomst het leeren!

En daarom — ook wijl tusschen Nederland en Zuid-Afrika nog altijd de stamverwantschap bestaat — moest in deze geschiedenis van den Wereld-Oorlog èen belangrijke plaats worden gegeven aan den Opstand in Zuid-Afrika.

266

Sluiten