Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nóg gaf de edele Steijn zijn , bemoeiingen niet op. .

Den 10en November verzocht hij voor Generaal Beyers een vrijgeleide naar Generaal De Wet, opdat die twee te zamen zouden kunnen spreken.

„Neen," — was het antwoord, dat Smuts gaf. — „De houding van Generaal De Wet is zoodanig, dat ik geen nut van de samenkomst verwacht. Ik moet dus Generaal Beyers maar verzoeken, naar zijn commando terug te keeren."

Mislukt! •

Minister Smuts sneed boud-weg het eenige middel af, dat nog tot verzoening had kunnen leiden. En toch — ongelooflijk! — had de Minister nog de vrijmoedigheid, den Oud-President het verder voortschrijden der verdeeldheid te verwijten! Waarom had Steijn het volk niet gewaarschuwd? zoo durfde hij den 17en November vragen.

Inderdaad — het antwoord, dat de President op deze beschuldiging gaf, was waardig èn waar: „ik heb eerlijk en oprecht getracht, de. ramp van ons land af te keren. Ik kan alleen raad geven en die wprdt niet altijd aangenomen".-

Juist, Minister Smuts had 's Presidenten raad verworpen en voor zijn verantwoording kwam het bloedig treffen op Zondag 8 November te Zandrivier. En hem èn Minister Botha moest de blaam treffen, dat zij "i— den ouden, zieken President tot optreden dwingende — het hem door hun handelingen onmogelijk hadden gemaakt, een verzoening tot stand te brengen

Gevangenneming van Christiaan de Wet. Generaal De Wet was dan in opstand.

Doch niet om tegen Groot-Brittanië te strijden, was het, dat hij zijn hoeve had .verlaten, maar tegen de Unie-Regeering verzette hij zich, die — naar zijn innige overtuiging — een voor oprechte Afrikaners onwaardigen weg had ingeslagen.

Wat zijn doel en dat van Generaal Beyers was met den „opstand", wees de volgende Proclamatie uit, die zij uitvaardigden:

KENNISGEVING.

Kennis geschiedt mits deze aan alle Burgers van de Unie dat nademaal de Regering van de Unie besloten heeft Duits Zuid West Afrika te veroveren en op onjuiste berichten eji beweringen de Parleirientsleden van de Zuid Afrikaansche Partij het besluit van de Regering heeft doen bekrachtigen;

En nademaal geprotesteerd is geworden tegen de Goddeloze inval op D. Z. W. Afrika tegen een volk dat ons nimmer iets kwaads heeft gedaan maar altijd goed gezind is geweest; . 372

Sluiten