Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ten noorden van Devondale Siding, 18 mijlen ten noorden van Vrijburg, stak De Wet den spoorweg over. Commandant Brits begon van Vrijburg uit de vervolging en nam den 27sten November een gedeelte van bet commando onder commandant Gr. Wolmarans gevangen.

„De Wet had deze groep den vorigen dag verlaten en was verder in westelijke richting getrokken. De vervolging werd hardnekkig voortgezet en den lsten December haalde Brits hem op de hoeve Waterburg in. Nadat zï} omsingeld waren, gaven de opstandelingen zich ten getale van 52 zonder een schot te lossen over.

„In 't geheel heeft Brits ongeveer 120 opstandelingen gevangen genomen, o. w. commandant Neser, H. Oost (voormalig redacteur van „Het Volk") en vijf veldkornetten.

„De achtervolging van Vrijburg uit en de gevangenneming geschieden met behulp van een bijzonder automobielkorps van Witwatersrand, bestaande uit kolonel Jordaans, kolonel van de commando's uit de districten Middelburg, Lijdenburg, Barberton en Carolina. Gedurende de onderneming is er slechts één persoon gewond, nl. een rebel."

Toen — het is moeilijk, kalm deze geschiedenis te schrijven — werd de Held naar Johannesburg gebracht, in een fort opgesloten, waar, alsof hij een misdadiger was, de gevangenis-regelen op hem werden toegepast.

En niet tevreden, dat men den Leeuw de klauwen had uitgerukt, zoodat hij machteloos geworden was, bespotte men hem — het gebeurde op reis naar Johannesburg in Mafeking!—, durfde een blad1) hem een lafaard noemen, omdat hij „gehandsupped" had!

Die behandeling durfde men een man aandoen, die de hem achtervolgenden nog gespaard had, hoewel zijn schot nimmer faalde; die den, niettegenstaande zijn auto's, uitgeputten kolonel Jordaans nog zijn waterflesch aanbood, om zich te verfrisschen.

Generaal De Wet gevangen!

Het bericht, dat de telegraaf naar alle werelddeelen verzond, was wel in staat, om ontroering te wekken.

Vooral in Nederland, waar men voor den Boeren-aanvoerder een verklaarbare sympathie koesterde, waar hij uitermate populair was, schokte de tijding.

Welk zou het lot zijn van den grijze, die getoond had, dat Vaderlandsliefde bij hem boven alles ging?

Uit Nederland werden telegrammen verzonden aan Minister

') De Pretoria Chronicle.

277

Sluiten