Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallend waren opgetreden, wat door Generaal Beyers in zijn ontslagaanvrage werd ontkend.x)

Inderdaad: Generaal Beyers diende ook hier de waarheid. Wat door de Ministers Botha en Smuts als een moedwillige overschrijding der Unie-grenzen werd aangemerkt, geschiedde zonder opzet. En de Duitschers boden toen nog hun verontschuldigingen daarvoor aan.

Wat generaal Botha beweerde, werd door een oproep van' Dr. Seitz, den Gouverneur van Duitsch-Zuid-West, aan het ZuidAfrikaansche volk weerlegd.2)

„De Engelsche troepen — zoo schreef Dr. Seitz — hebben door de inname van Romansdrift de Duitsche grens geschonden en daardoor hebben zij den oorlog van Europa naar Afrika overgebracht. Ik verklaar uitdrukkelijk, dat de Duitschers geen oorlog tegen de Hollandsche Zuid-West-Afrikaanders voeren. Daarentegen zullen wij alle maatregelen treffen, om op alle punten den aanval van de Engelschen af te slaan en wij zullen den oorlog uitsluitend en tot het uiterste tegen Engeland en tegen de Engelschen voeren".

Alzoo: niet Duitschland maar Engeland was hier de aanvaller.

De geschiedenis bewees, dat Dr. Seitz de waarheid sprak.

Den 19en September toch kwam een Engelsche invalsmacht voor Lüderitz-bocht. De 8000 man, die daarop ontscheept werden; hadden gemakkelijk werk, daar het Duitsche garnizoen reeds een dag te voren het binnenland ingetrokken was. De Duitschers, die inzagen, dat ze hier te zwak waren en elders nuttiger werkzaam konden zijn, hadden het station voor draadlooze telegrafie vernield en eveneens den spoorweg, zoodat het den Engelschen niet gemakkelijk vallen zou, hen met succes te achtervolgen.

Het Engelsche bericht, dat deze overwinning meldde, werd enkele dagen later — 24 September — achtervolgd door een voor Groot-Brittanje onaangename tijding: dien dag namen de Duitschers de Engelsche nederzetting aan de Walvischbaai. En weer een dag later — 2b September alzoo — moest de Engelsche officiëele berichtgever een officiëele nederlaag aan zijn Regeering seinen.

Dien dag werd er bij Zandfontein hevig gestreden. Luitenantkolonel Von Heydebreck voerde met zoo goed gevolg zijn Duitschers aan, dat 3 Engelsche escadrons totaal werden vernietigd, 15 Engelsche officieren — onder wie de bevelhebber, kolonel Grant — en 200 manschappen gevangen genomen en 2 kanonnen werden buitgemaakt.

De overwinning had den Duitschers ook bloed en leven gekost: 2 officieren en 12 manschappen sneuvelden, en 25 mannen werden ') Zie pag. 254.

") Het was Maritz, die dezen oproep van uit Windhoek onder zijn volk verspreiden liet.

291

Sluiten