Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toestellen voor draadlooze telegrafie werden over boord geworpen. De bemanning werd gemonsterd, de scheepspapieren en de vrachtlijst werden in beslag genomen, de kolen- en de voedselvoorT raad werden geïnspecteerd, de lading werd onderzocht' en ook de passagiers werden gemonsterd. Twee soldaten werden gevangen genomen. Daarop keerde de boot naar de „Kaiser Wilhelm der Grosse" terug en na langdurige beraadslaging, waarbij de kanonnen zorgvuldig op de „Galician" gericht bleven, werden er bevelen gegeven, Zuidwaarts te varen.

De kruiser volgde.

Tegen het vallen van den avond werd naar het Zuidoosten aangehouden op het eenzame eiland Rio del Oro. Op 200 zeemijlen afstands werd order gegeven, dat de reddingsbooten van levensmiddelen voorzien moesten worden en dat passagiers en bemanning zich gereed moesten houden, bij dagaanbreken het schip te verlaten. De lichten moesten bedekt worden. De ongezeggelnkheid van de passagiers, die herhaaldelijk het licht in hun hutten opdraaiden of aan dek lucifers afstreken, veroorzaakte veel last. Toen kwam het bevel, dat, als alle bevelen niet stipt opgevolgd werden, iedereen aan boord dadelijk in de booten moest plaats nemen en het schip in den grond geboord zou worden. De booten werden van levensmiddelen voorzien en de passagiers liepen opgewonden sprekend dooreen. Vrouwen vielen flauw.

Onverwacht kwam toen bij kapitein Day van de „Galician" de tijding in van de „Kaiser Wilhelm der Grosse", dat het Engelsche schip ter wille van de vrouwen en kinderen gespaard zou worden.

„U bent vrij, goede reis!"

Passagiers en bjmanning van de „Galician" uitten hun dankbaarheid in gejuich, dat door de Duitschers beantwoord werd...."

Kort daarop werd de Duitsche hulpkruiser door den Engelschen pantserdekkruiser „Highflyer" in de nabijheid van de West-Afrikaansche kust bij Rio del Oro in den grond geboord.

Tot op het laatst had de „Kaiser Wilhelm der Grosse" de eer der Duitsche marine hoog gehouden. Het schip streed ridderlijk en fier.

Dat bewees ook, het telegram, dat Minister Churchill aan het overwinnende schip „Highflyer" zond: „Bravo, Engelsch oorlogsschip! Gij hebt niet alleen aan Engeland, maar aan den vreedzamen handel van de wereld een dienst bewezen. De Duitsche officieren en manschappen schijnen hun plicht met menschelijkheid en zelfbedwang vervuld te hebben en hadden daarom recht op een den zeeman waardige behandeling".

Zeegevecht bij Helgoland.

De Engelschen waren in den Grooten Oorlog minder fortuinlijk dan ze wel hadden gewenscht èn.... verwacht. Te land werd het leger

U$ 359

Sluiten