Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Blz. 265 9. Vrije geneeskundige hulp aan gewezen militairen.

Rondschrijven van den Hisp. Chef B. G.1D. aan de Hoofden van Gewestelijk bestuur en de Inspecteurs en fd. Inspecteurs van den B. G. D. van 7 April 1917 No. 2862. (Bijblad No. 8741).

Krachtens het Reglement voor den militairen geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1909 No. 225), zooals het sedert is gewijzigd, hebben o. a. gepensionneerde en gega-

Ïgeerde Europeesche militairen en hunne gezinnen recht op kostelooze genees-, heel- en verloskundige hulp. Verder is bij dat reglement bepaald (vgl. mede het Bijblad No, 4151), dat op plaatsen, waar de militaire geneeskundige dienst niet door een officier van gezondheid wordt uitgeoefend, de civiele geneesheeren gehouden zijn dien dienst waar te nemen.

Bovenstaande bepalingen behooren krachtens een sedert door de Regeering genomen beslissing ') in .dien zin te worden opgevat dat genoemde gewezen militairen hun recht op vrije gëneeskundige hulp, — c. q. verloskundige hulp voor hunne vrouwen — blijven ontleenen aan de militaire voorschriften, ook daar waar de burgerlijke geneeskundige dienst, wat de uitvoering dier voorschriften betreft, voor den militairen geneeskundigen dienst in de plaats treedt.

Ook bij eene benoeming in eene burgerlijke betrekking, waaraan

een landsinkomen van niet meer dan ƒ 150 's maands is

verbonden, kunnen gewezen militairen als vorenbedoeld niet geacht worden door die aanstelling ook nog van den burgerlijken geneeskundigen dienst het recht op kostelooze Gouvernements geneeskundige hulp — c. q. verloskundige hulp voor hunne vrouwen — te hebben verkregen, als waarop burgerlijke landsdienaren — niet gewezen militairen — krachtens de desbetreffende bepalingen in Staatsblad 1906 No. 213 aanspraak hebben.

Bevindt, zich een gepensionneerd of gegageerd militair, die een burgerlijke betrekking met een salaris van ƒ 150.— s= 's maands of minder bekleedt, op een plaats waar èn een officier van Gezondheid ën een burgerlijk geneesheer (of een

') Gouvernementsbesluit van 24 Maart 1917 No. 79 waarbij op een reclame van een gegageerd Europeesch militair in een burgerlijke betrekking in vorenstaanden zin is beslist.

Sluiten