Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

|| 346. • lila. NATUURWETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE AMBTENAREN. Gouv. Besl. van 26 Juni 1917 No. 35 (Stbl. No. 294). Bij den burgerlijken geneeskundigen dienst in dienst gesteld vijf natuurwetenschappelijke en technische ambtenaren op eene bezoldiging van ƒ 350.— (drie honderd en vijftig gulden) 's maands, met twee tweejaarlijksche verhoogingen elk van ƒ 75.— (vijf en zeventig gulden) 's maands en jaarna vijf driejaarlijksche verhoogingen elk van ƒ 100.— (een honderd gulden) 's maands. III*. ANALYSTEN. Gouv. Besl. van 28 Juni 1917 No. 57 (Stbl. No. 313). Eerstelijk; Met intrekking van de in artikel 1 onder b. van het besluit van 5 Februari 1915 No. 34 (Staatsblad No. 155) bedoelde betrekking van Europeesche amanuensis bij het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, bij den burgerlijken geneeskundigen dienst in dienst gesteld vier analysten' op eene bezoldiging van ƒ 250.— (twee honderd en vijftig gulden)'s maands met drie driejaarlijksche verhoogingen van ƒ 50.— (vijftig gulden) 's maands tot een maximum van ƒ 400.— (vierhonderd gulden) 's maands.

Ten tweede; Bepaald dat aan de in artikel 1 van dit besluit genoemde analysten bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst verboden is de uitoefening van betaalden arbeid buiten het eigenlijk dienstwerk.

Sluiten