Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

het werktuigelijke verloop der baring bij de verschillende liggingen der vrucht: b. het aanleggen van de tang bij laagstaand hoofd en het verrichten van eene keering zoo noodig met opvolgende extractie.

ARTIKEL 6.

Het examen wordt niet in het openbaar gehouden doch kan worden bijgewoond met vergunning van den voorzitter der examineerende commissie.

ARTIKEL 7.

(1) Zij, die voldaan hebben bij het examen voor vroedvrouw n Nederlandsch-Indië, leggen in hadden van den voorzitter der examineerende commissie den volgenden eed (of belofte) af:

„Ik zweer (beloof) dat ik de verloskunst volgens de „daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste «weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand „zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is „toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijne „verklaring als getuige of deskundige in rechten gevorderd „of ik anderszins tot het geven van mededeeling door de „wet verplicht worde.

„Zoo waarlijk helpe mij God almachtig (dit beloof ik).

(2) Het proces-Verbaal der beëediging wordt ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. -

'(3) . Deze voorziet daarna de beëedigde op haar of namens haar gedaan verzoek van eene akte van toelating tot uitoefening der verloskundige praktijk als vroedvrouw in Nederlandsch-Indië.

(4) Deze akte kan wegens wangedrag, onzedelijkheid of krankzinnigheid (waaronder ook te verstaan ziekelijke wijzigingen van het voorstellingsvermogen) van de toegelaten personen, worden ingetrokken.

ARTIKEL 8.

Alvorens de praktijk uit te oefenen doen de vroedvrouwen haar bewijs van bevoegdheid viseeren door het Hoofd van gewestelijk bestuur in het gewest, waar zij zich vestigen.

Sluiten