Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

(2) De gewestelijke Gouvernements artsen hebben zich — voor zoover zij daartoe opdracht ontvangen hebben van den Inspecteur — in overleg en in samenwerking met de betrokken locale raden en gewestelijke en plaatselijke autoriteiten binnen hun ressort, bezig te houden met de voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten en met alles wat verder kan strekken tot bevordering der volksgezondheid. Zij zijn alsdan bevoegd daartoe met de betrokken autoriteiten briefwisseling te voeren.

(3) . Aan de gewestelijke Gouvernements artsen kan door den Inspecteur het beheer van eene ziekeninrichting op hun standplaats en het toezicht op de verpleging van zieken daarbuiten worden opgedragen.

ARTIKEL 2.

(1) De gewestelijke Gouvernements artsen dienen aan den Inspecteur, ter beschikking van wien zij zijn gesteld, voorstellen in aangaande alle onderwerpen, welke in verband staan met hunne in artjkel 1 omschreven taak.

(2) Zij geven, na-overleg en in overeenstemming met den Inpecteur, adviezen den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst betreffende aan locale raden, aan het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur in hun ressort, welk overleg slechts in die gevallen, waarin spoedig'ingrijpen noodzakelijk is, achter, wege mag blijven. Van de uitgebrachte adviezen wordt de Inspecteur op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 3.

(1) De gewestelijke Gouvernements artsen dienen zoo spoedig mogelijk na gehouden inspecties, welke voorstellen ten gevolge kunnen hebben, vóór alles aan den Inspecteur een kort en zakelijk verslag in betreffende hunne bevindingen en geven niet dan na verkregen machtiging van den Inspecteur daarvan kennis aan andere autoriteiten en aan derden. l)

(2) Zij houden een dagboek aan volgens nader door den Hoofdinspecteur vast te stellen regelen.

(3) Aan het einde van ieder kwartaal bieden zij den Inspecteur een verslag aan nopens hunne verrichtingen in het belang van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in hun ressort.

Uittreksel, enz. ï§|ptf

1) Besluit Hisp. B.G.D. 15 Augustus 1917 No. 6577

Sluiten