Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

Blz. 429. De onder IV vermelde instructie voor de havenartsen is opgenomen in het Bijblad onder No. 8701.

Blz. 446 De besluiten van den Hisp. B. G. D. van 4 en 18 October 1916 Nos. 8210 en 8577 betreffende de instructie voor de civiele geneesheeren enz. bij de fabrieken tot briketteering zijn opgenomen in het Bijblad onder Nos. 8613 en 8657.

Blz. 455 Het keuringsreglement voor aspirant burgerlijke landsdienaren is nader gewijzigd bij Stbl. 1917 No. 496.

!. 457 Het Gouv. Besl. van 28 Augustus 1916 No. 49 betreffende de herkeuring van gewapende politiedienaren is opgenomen in het Bijblad onder No. 8662. 462 14. Keuring van personen, die in aanmerking wenschen te komen voor eene opleiding tot Inlandsch leeraar. Gouv. Besl. van 14 Maart 1917 No. 3 (Bijbl. No. 8725). Eerstelijk: enz. Ten tweede: Te bepalen dat de personen, die in aanmerking wenschen te komen voor eene opleiding tot Inlandsch leeraar, ter verkrijging van de daartoe o. m. vereischte geneeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat zij een gezond gestel hebben, ambtshalve zullen worden gekeurd door den ter plaatse met den burgerlijken geneeskundigen dienst belasten geneeskundige, die voor eiken gekeurden persoon den Lande in rekening kan brengen ƒ 2.50 (twee gulden vijftig cent).

Sluiten