Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,0,

Blz. 468. Afkeuring van personen kort na hunne indiensttreding hier te lande, die door de' Geneeskundige Commissie van het Departement van Koloniën voor den Indischen dienst physiek geschikt waren bevonden.

Rondschrijven van den Wden Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 15 Juni 1915 No. 5085 aan:

a. de Voorzitters van de Geneeskundige Commissies te Batavia, Buitenzorg, Magelang, Tjimahi, Semarang, Willem I, Djokjakarta, Soerakarta, Malang, Soerabaja, Padang, Koeta Radja. Makasser, Medan, Amboina.

b. de Gewestelijk Eerstaanwezende Officieren van Gezondheid, fd. Inspecteurs van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van Sumatra's Westkust te Padang, Tapanoeli te Taroetoeng, Atieh en Onderhoorigheden te Koeta Radja, Sumatra's Oostkust

Ite Medan, Riouw en Onderhoorigheden te Tandjong Pinang, Palembang en Djambi te Palembang, Westerafdeeling van Borneo te Pontianak, Zuider- en Oosteraf deeling van Borneo te Bandjermasin, Celebes en Onderhoorigheden en Menado te Makasser, Amboina en Ternate te Amboina, Timor en Onderhoorigheden te Timor Koepang.

a — b. Door den Minister van Koloniën is de wensch te kennen gegeven dat, indien personen die door de Geneeskundige Commissie van het Departement van Koloniën voor den Indischen dienst phijsiek geschikt waren bevonden, kort na hunne indiensttreding hier te Lande definitief worden afgekeurd, steeds afschriften uit de betrekkelijke keu-

Iringsregisters aan het Departement van Koloniën zullen worden opgezonden. Naar aanleiding hiervan heb ik de eer UHEdG te verzoekenb. de in Uw ressort aanwezige geneesheeren, die daarvoor in aanmerking komen (artikel 3 alinea 6 van Staatsblad 1913 No. 695) te willen opdragen a — b. om voortaan in gevallen als evenbedoeld steeds een afschrift van de aanteekeningen der commissie te voegen en mij die toe te zenden evenals gebeurt met de geheime ziekte verslagen, betieffende ambtenaren voor wie een buitenlandsch verlof wegens ziekte wordt voorgesteld.

Sluiten