Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

b. de vervoerkosten van de eigen automobiel indien het medenemen daarvan in het belang van den dienst noodzakelijk is, en voor zoover het vervoer kan plaats hebben per Staatsspoor of -tram;

c. een' voedinggeld van ƒ 2. — (twee gulden) indien de reiziger op den dag van vertrek van zijn standplaats weder op die standplaats terugkeert;

d. een daggeld overeenkomstig de bepalingen van het Reisreglement (Staatsblad 1890 No. 209) voor de dagen welke de reiziger verplicht is buiten zijn standplaats te overnachten;

e. de helft van het onder d bedoelde daggeld voor den dag van terugkomst van een dienstreis welke langer dan één dag heeft geduurd.

III. voor dienstreizen niet per eigen automobiel de vergoedingen aangegeven in de bemalingen van het Reisreglement en de regeling in artikel 2 van Staatsblad 1913 No. 12, zooals deze regeling sedert is of nader zal worden gewijzigd.

ARTIKEL 2.

(1) De toepasselijkverklaring van deze regeling gaat in op den dag waarop de eigen auto voor den dienst in gebruik is genomen; bij verandering van betrekking of ressort eindigt de toepasselijkverklaring met ingang van den datum waarop de betrekking wordt neergelegd of het ressort verlaten.

(2) Indien de hiervoren bedoelde tijdstippen niet vallen op den eersten eener maand wordt de in artikel 1 bedoelde maandelijksche toelage slechts gedeeltelijk toegekend en berekend naar den maatstaf van ƒ 4.— (vier gulden) per dag over de dagen dat de toepasselijkverklaring geldt.

(3) De Directeur van Binnenlandsch Bestuur is bevoegd in gevallen waarin zulks hem noodig voorkomt, deze regeling, met ingang van een door hem aan te geven tijdstip in te trekken zoomede de uitkeering van de maandelijksche toelage te schorsen, indien de eigen auto tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

ARTIKEL 3.

(1) Tot het verkrijgen van de volgens artikel 1 toekomende vergoedingen worden door den reiziger reisrekeningen ingediend, waarop, voor zoover in deze regeling niet anders is bepaald, de bepalingen van het Reisreglement van toepassing zijn.

Sluiten