Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

Blz. 567. XXXII. Gezondheidstoestand in gevangenissen.

Rondschrijven van den Hisp. Chef B.G.D. van 27 September 1915 No. 8188 aan de geneeskundigen belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst op Java en Madoera.

Het is eenige keeren voorgekomen, dat zich gevallen van dysenterie, beri-beri en dergelijke ziekten in eene gevangenis in meer of minder hevige mate voordeden en dat het optreden dier ziekte slechts door een toeval ter kennis kwam van den betrokken Inspecteur van deri Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. In verband hiermede heb ik de eer U te verzoeken om zoodra U een verhoogde morbiditeit of mortaliteit aan ziekten als bovenbedoeld in eene gevangenis waarneemt, daarvan direct aan den betrokken Inspecteur mededeeling te willen doen.

De wd. Hoofdinspecteur, Chef van den y->'i~'. Burgerlijken Geneeskundigen Dienst,

(w.g.) OUWEHAND.

Een rondschrijven van gelijke strekking gedagt eekend 24 . December 1915 No. 10564 is gericht tot de geneeskundigen ' in het ressort van den Inspecteur B.G.D. voor de Buitenbezittingen belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst.

Sluiten