Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

No. 70, van uit de verblijfplaats van den landsdienaar, voor wien het verlof wordt noodig geacht, jDver land in één dagreis is te bereiken. In het laatste geval is het bepaalde bij artikel 5, tweede lid, van toepassing.

Artikel 7.

Indien, ter beoordeeling van den geneesheer, die het certificaat heeft afgegeven, belanghebbende de beschikking op zijn verzoek om verlof niet kan afwachten zonder ernstig nadeel voor zijne gezondheid, wordt dit in het certificaat of in eene nader afgegeven verklaring geconstateerd en kan, onverminderd de opvolging van het bepaalde bij de artikelen 1, 2, 4 en 6, aan belanghebbende door den hoogsten plaatselijken bestuursambtenaar worden toegestaan al dadelijk van het gevraagd verlof gebruik te maken.

Artikel 8.

(1) Het kan aan belanghebbenden worden toegestaan hun verlof elders dan op de aangewezen verblijfplaatsen door te brengen, wanneer uit het certificaat of eene nadere verklaring blijkt, dat uit een geneeskundig oogpunt "daartegen geen bedenking bestaat en den Lande niet meer transportkosten worden in rekening gebracht dan anders zouden kunnen worden tegoed gedaan.

(2) Van de besluiten, waarbij met toepassing dezer bepaling verlof wordt verleend, wordt aan de in de tweede alinea van artikel 1 bedoelde autoriteit afschrift of extract gezonden.

Sluiten