Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

35

Op de tombe lagen een ridder en een vrouw slapende. Voorop zag men het wapen Van As-sendelf t en in den boog van het monument de kwartieren:

Polanen Zuydwijk- Polanen Pijnssen

Monster Borsselen Bleyesteyn V. d. Wale.

Op het voetstuk van het monument, dat nog aanwezig is, leest men aan weerszijden van het wapen Assendelf t (het gevierendeelde wapen) gedeeld met Dalem (in ruitvorm): Hier leet begraven die Eedele en Welgebore Gent heer va Assendelft en va Bezoeie, raedt ordinaris,_eerst va dë Hoochgeborë Prince des Hertogen va Bourgonge en daerna va~ den Hoochgeboeren Prince des Eertshertoge van Oisterick in haren glandë~ va Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant ende starff uptë negëdë dach Octobris int jaer ons Heere MCCCC en zesendetachtich.

Hier leit begrave joffrou Beatris van Dalem, vrou van Assendelft ende va Bezoyen, gesellinne va dë voirscreven Heer van Assendelft ende starff up ten derden dach Februarij in t jaer ons Heeren duisent vierhondert ende twee en tnegentich.

140. In de kerk ligt een muursteen, overgebracht uit de Kloosterkerk^ waarop men leest:

Ano XVc en V optë eerstë dach in October starf Aechte Claes Cocken docht. Jan de Weestvanck wijf was bidt voer haer ziel.

Op het koor ziet men de volgende gebrandschilderde vensters: t. Voorstelling van Jezus in de kribbe. En zij vonden Maria en Jozef en het Kindeke. Onderaan de wapens:

Rose (op zilver drie roode rozen) en Mole wat er (gevierendeeld: I. en IV. op blauw water een zwart scheprad op zilver;

II. en III. op driemaal twee gekruiste zwaarden van zilver

met gouden gevest naar beneden (2 en 1).

2. Karei de Ve biddende in een kerk. Restaurata anno Di. MCMXIV.

Carolus D. G. Rom. Imp. Hispan. Rex archid. Aust. Dux Burg. Com. Hann. Holl. Seel., Dom. Frisiae.

Assendelft Cralingen

Haerlem S wi eten

Dalem Brakell Zevenbergen Besoyen

R o d e n r ij s

Sluiten