Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poortugaal. 306

(Wapens uitgekapt; helmteeken een pelikaan, die zich in de borst pikt.)

17 Hier leyt begraven Mare tien Claes Cooyers de huisvrou van Bastiaen Hendricksen Droogendijck was out 63 jaren en 38 weken ende eenen dagh sij sterff op den 2 february anno 1652.

18 Hier leyt begraven Mr. Pieter Cornelisz. v. Maet dickgraef van Albrantswaert sterf den 24 Maert anno 1601.

Hier leydt begraven Cornelis Pietersz. Vermaet in sijn leeven gheweest dijckgraef van de Albrantswaert sterf den 19en April anno 1649 oudt weesende onttrent 75 jaaren.

19. M. I. en een merk.

20 Hier leet begrave" heer Corneli s Co rn e 1 i sz. die sterf int jaer ons Heere XVc en XXVII de twaelfde dach i Julius bidt voer die ziele. (Een miskelk.)

21 Hier leydt begraven Willem Heyndericksz. Hoogeworf in'sijn leven gheweest schout van Poortegael onttrent 44 jaaren ende is ghestorven op de I5en Mey int jaer ons Heere 1658 oudt sijnde 79 jaaren ende 4 maenden.

, 22 Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel insijnleve dijckgraef en schout va" Poortegael; hij sterf de XIIJuly ao. 1596.

23 Hier leyt begraë dë E. Niclaes Bastiaens Spruit in sijne leevë schout tot Poertegael sterf de 21en September ao 1612 ende Magdalena Claes van Driel zijn huisvrou sterf den lOen September ao. 1626 ende Haesken Claesdr. sterf de30

November 1611.

(Twee wapens onder één helm ; helmteeken een vlucht: L geruit, met een dwarsbalk over alles heen; B. een dubbele adelaar, van Driel.)

24 Hier leyt begraven Doen Willemsz. sterf op ten 21 Junyus anno 1575 ende Maertgen Maertens dochter sim huysvrouwe sterf op ten 5 februarius ano 1601.

Sluiten