Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

93. Hier leyt begraven Meyntien Willemsdr. huisvrou van Jacob Andriesz. starf op den 26 October 1602 ende Teun Jorisdr de huysvrou van meester Gregorius Niclaesz. Doctoor in de medesijnen was starf op den 23en Maert ao 1611. ende Mr. G r e g o r i u s v a T e 11 i n g e n sterf dë 13 Juny 1645. (195)

<55h Wapenheraut 1915 blz- 79 onderaan. - Mdbl. Ned. Leeuw XXXIV blz. 266. — En Ned. Adelsboek 1918 blz. 50 sub VI.)

94. Hier leyt begraven ... Jansd. de huisvrou van Cornelis Aertsen Klockemaeker sterf op den 31en October anno 1618. (no. 198)

(Wapen uitgekapt.)

Hier leit begrave Dirck Cornelisz. Outerogge starf den 12e Januarius anno 1645.

95. Wapen een opschrift uitgekapt en uitgesleten. Om het wapen heen:

„Die sijn eygen baet voor 't laets welvaren soeckt hi is waer„dig gehaet en van vele vervloekt, (no. 199)

96. Hier leit begraven ....dewitge Cornelis van...ck de huisvrou van Jan Adriaensz. van Hagh is gestorven den 31 Julij 1649 ende Elysabedt van Couwenhove sijn huisvrou is gestorven den 17 Mey 1664 ende Jan Aderiaense van Hagen is gestorven den 17 Novemb. 1668 ende Jacob van Hagen is geboren den 22 Mey 1651 en gestorven den 3 Juny.

97. Hier leit begraven Steven Stevensz. Vermaet sterf den 26 November 1653. Hier leit begraven Steven Stevensz. Vermaet den jongen sterf den 4en Januari 1654.

(Twee wapens uitgekapt; in het schild: I. y Si) (no. 202)

Hier leyt begraven Govert Govertz van Overschuer

boormaker is gestorven op den 31 January 1649 oudt sijnde

ontrent 74 jaren.

98. Twee wapens uitgekapt; het tweede in ruitvorm wordt vastgehouden door een griffioen.

Hier leggen begraven Reynier Arentsz. starf den XVIen September ano XVIc VI. Hier leyt begraven Anna Reyniersdr.

Sluiten