Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©rfte ©gene

95

'ë ift ïcinc geit gu Rebenëarten. ©efit Unb roedt ben ommanbanten.

SBeber

S<S? Rein, ©err, Unb roenn'ë nod) gang roer anberë mit beföljïe Stlë ©ie, ber ©ie nur alë gioilperfon —

Rettelbed ®er ®ienft bertangt'ë; berftanben, Unfroff'giet ? 28 eb er

®er ®ieuft? Rem, ©err Sap tan, ben ïenn' icb beffer. 3m Reglement ftebt'3 nidjt, bafj fid) ber SRenfcfi ®aê ©cfitafen abgeroöfinen foll, roie'ë ©tefiten Unb ©aufen. SRein SRajor ïann mefir alë anbere; ©ed;ë Röcfite fcfilief er blofj im ©tefin. ©eut ift ®ie fiebente, ba ïönnt 3fir ibm bie Sritfcfie1 Ricfit unterot fieibe toeggieben, roenn Sfir nicfit ©in Unmenfcfi feib.

Rettelbed

©ë tut mir leib genug; ®ocb roenn ber geinb SBarlamentare fcfiidt — 2Seb er

Safjt ifinen einen guten Saffee todben, ©err Rettelbed. 9tn geuer fefilt eë nicfit, ®ie ©tabt brennt ja an alten ©den. groiebad SBitt idb nocb liefetn. (fliebt ein etüd* aus bet Xafdje) Rettelbed Run genug gefpafjt,

©ört ©r ?

28 eb er Rein, icfi bin taub.

Rettelbed

©o fott ©r ffifilen!

(SBatft ibnant Sttnt, ibn toegjuftofjen. SB ebet madjt fier)Io«, etgteift bte SJanï unb ftettt ïidj btunit bot bte Xfite retfjtS)

1 bbbjerne Sagetjtatt.