Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61

percentage onderwijs heeft de lagere school; hoe hooger men komt en hoe meer het vakonderwijs, de onmiddellijke voorbereiding voor het beroep, op den voorgrond treedt, hoe breeder ook de plaats wordt, die het onderwijs inneemt, ten koste — althans zoo schijnt het, of het waar is, zullen wij straks zien — van de opvoeding, en hoe meer ook voor dengene, die voor de onderwijzers paedagogiek wil uitleggen, vakkennis van het aan die school gegeven onderwijs een vereischte is. En nu behoef ik wel niet te zeggen, dat die vakkennis voor ambachtsscholen ver te zoeken is bij iemand zooals ik, die bij Latijn en Orieksch is opgegroeid en niet eens over slöjd durft meepraten, zoodra het technische kwesties geldt. Te zwaarder wegen mij deze bezwaren, omdat er anderen zijn, die wel bevoegd zijn. Ik denk daarbij vooral aan het voortreffelijke werk van den heer L. van Essen, Rzn. directeur der ambachtsschool te Utrecht, over Opleiding en Opvoeding aan Ambachts-, Dag- en Avondscholen. Ik kan 't niet zeggen, hoezeer ik dat boek bewonder. Er is geen bladzijde in, die niet één of meer aardige opmerkingen en practische wenken bevat, en overal is de ervaren practicus aan het woord, die alles weet, alles zelf heeft meegemaakt, er nog den ganschen dag en het gansche jaar in leeft en aan wien niets ontgaat. En hoe eenvoudig en duidelijk is alles gezegd, zonder onnoodigen omhaal van woorden, zonder opsmukking, zonder overdrijvingen, klaar en bevattelijk! Waarlijk ik kan de lezing en herlezing van dit veel te weinig bekende werk niet genoeg aanbevelen. Voor de mannen van het vak heb ik aan zijn inhoud niets toe te voegen; 't eenige wat van mij, die nu eenmaal als professioneele paedagoog geboekt sta, verwacht mag worden, is: eenig gezag bij te zetten en steun te geven aan het streven van diegenen, die met woord en daad betoogen, dat er werkelijk zoo iets bestaat als een paedagogiek voor ambachtsscholen, dat ook de ambachtsschoolleeraar daar niet buiten kan en dat het zijn plicht en ook zijn belang is zich daar ernstig mede bezig te houden.

Ik begin met een zeer algemeene opmerking. Wij gewaagden reeds van het onderscheid tusschen onderwijs en opvoeding en het daarmede overeenkomstige tusschen paedagogiek in engeren

Sluiten