Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

JAARTAL 1869

Kerk van 22 Augustus 1895; idem, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderw\\s, blz. 184—192 ; De Standaard, 11 Sept. 1889, artikel: Christelijke en maatschappelijke deugden; T. de Vries, Bibliografie Groen van Prinsterer, blz. 218; Brouwer, Daniël Chantepie de la Saussaye, blz. 145—147; Chantepie de la Saussaye, Nicolaas Beets, blz. 147—151. Deze biograaf bewaart over de door Beets gebezigde qualificatie „demonisch" echter een opmerkelijk stilzwijgen. Hierbij denken we aan de woorden van Prof. Fabius, Studiën en Schetsen, V, no. 4, blz. 131: „Men bewijst aan de nagedachtenis van Beets eenen dienst door zijn ongelukkig optreden van het jaar 1869 in Christelijk-Nationaal niet noodeloos op te rakelen". Zie voorts nog: Paedagogisch Tijdschrift, III, blz. 204 vv., en De Nederlander van 17 Dec. 1921, 2e blad.

20. Opstellen in De Heraut, onder redactie van Dr. C. Schwartx.

Reeds in 1869 is ook de journalistieke arbeid van Dr. Kuyper begonnen.

Het toenmalige half-kerkelijke, half-politieke weekblad De Heraut sleepte een kwijnend bestaan voort, sedert de hoofdredacteur in Londen woonde. Maar tijdens een kort verblijf van dezen in Holland kwam tot Dr. Kuyper het aanzoek om hem te vervangen. En ofschoon Groen van Prinsterer hem waarschuwde, zich niet aan dit weekblad te verbinden, omdat het in slechten reuk stond, gaf Dr. Kuyper toch gevolg aan het aanzoek, overwegende, dat De Heraut het onzerzijds meest gelezen kerkelijk weekblad was, dat zich voor ons kleine land inderdaad in een zeldzaam uitgebreid debiet verheugen mocht.

Reeds had hij dan ook den 9den Juli 1869 in dit blad, tegenover een verkeerde voorstelling van de Nieuwe Groninger Courant, de officiëele verklaring geplaatst, die bij gelegenheid der kerkvisitatie te Utrecht dit jaar schriftelijk door hem was ingediend.

En nadat in de nummers van 16 en 23 Juli het officieel verslag was opgenomen van de vergadering inzake de kerkelijke goederen, gehouden te Utrecht op 7 Juli 1869, nam De Heraut van 17 September ook de door Dr. Kuyper gestelde circulaire op, door het Centraal Comité 8 September d.a.v. aan de betrokken besturen toegezonden.

5 K.-B.

Sluiten