Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1872

152

zullen ze dan met en bij elkander arbeiden aan de geestelijke vrijmaking der natie.

Zoo zag Dr. Kuyper toen reeds in de Vrije School een profetie van de Vrije Kerk. Meer nog: hij ziet in de toekomst ook de Vrije Universiteit

verrijzen:

Kome zoo de dag, dat we eens hier samenkomen niet enkel met u als leeraren der lagere school, maar dat een breede zoom van leeraren der Christelijke middelbare scholen u omringe, en daar tegenover hen in het gestoelte der eere de mannen plaats nemen, die den roem onzer wetenschap handhaven als hoogleeraren der vrije hoogeschool.

De verslaggever deelt zelf mede, dat het opgenomene slechts uit vluchtige aanteekeningen is samengesteld. Eigenlijk kan het verslag van blz. 22—29 dus niet woordelijk als een rede van Dr. Kuyper gelden.

Daarom plaatsen we dit nummer van onze Kuyper-Bibliografie tusschen vierkante haakjes. We meenden het echter niet onvermeld te moeten laten, nu onlangs in de bloemlezing Leven van P. den Boer en J. C. de Koning, deel IX, blz. 39 v.v. dit stuk van het verslag onder den naam van Dr. Kuyper als literatuur werd opgenomen ; edoch met vele wijzigingen en weglatingen; waarom het daar met nog minder recht op Dr. Kuypers naam mocht staan.

43. De Bartholomeusnacht. Overgedrukt uit De Standaard. Amsterdam, H. De Hoogh & Co. 1872.

Reeds in zijn oudejaarsavondpreek van 1871 (zie nr. 40 dezer Bibliografie) had Dr. Kuyper er op gewezen, dat het derde eeuwgetij van de Bloedbruiloft te Parijs aanstaande was. En onderscheidene gedenkschriften zagen tegen dien tijd dan ook het licht. Op den gedenkdag zelf echter, 24 Augustus, plaatste Dr. Kuyper in De Standaard onder den in rouwrand gevatten titel: De Martelaren van den Bartholomeusnacht, 24 Augustus 1572, een hoofdartikel, dat aldus aanvangt:

Een dag op de graven! Een dag van rouwe! Heel de kerk der Hervormden aan alle plaatse der aarde treurt!

Sluiten