Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijzen. Wie hier géén taak ziet en meent, dat het toch veiliger is deze dingen maar blauw, blauw te laten, aanvaardt daarmede een stuk van de verantwoordelijkheid voor de verwording van het tooneel, die een feit is, en die mede dank zij de onthouding van de christenen steeds erger dreigt te worden.

Ad 3. Het verband tusschen deze vraag en de beide vorige is mij niet recht duidelijk; het opvoeren van tooneelstukjes in besloten kring door dilettanten is een onschuldig vermaak, en in sommige gevallen niet onnuttig. Maar met de vraag waar het om gaat, heeft het bitter weinig te maken, daar hier noch sprake kan zijn van kunst noch van tooneel in den eigenlijken zin. Een uitzondering vormen opvoeringen als indertijd die van de Arnhemsche gymnasiasten, die Antigone voor het voetlicht brachten. Dergelijke „Wiederbelebungen" van oude kunstwerken, die door de beroepstooneelgezelschappen niet kunnen worden opgevoerd, kunnen onder deskundige leiding m.i. zéér nuttig zijn.

Hopend hiermede aan uw verzoek althans eenigermate te hebben voldaan,

Groningen. G. VAN DER LEEUW.

49

Sluiten