Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen samenhang vertoonen. Zoowel nit sociaal-democratisch gezichtspunt, als volgens de opvattingen der moderne vakbeweging, schijnt ons de volgende te moeten vooropstaan.

Wanneer straks de: voortbrenging geleidelijk vermaatschappelijkt wordt en het eene bedrijf voor, het andere_na in hana^jTdêTiemeenschap komt, zullen voor het beheer van zulk een bedrijf nieuwe organen in het Igyen geroepen moeten worden welke zelfstandig zullen zijn binnen de grenzen, door het gemeenschapsbelang té trekken. Allen, die in de laatste jaren het vraagstuk der socialisatie hebben behandeld hebben deze noodzakelijkheid gevoeld. De gedachte, alle bedrijven te maken tot siaaisbedrijven in den ouden zin van het woord, is onjuist. Nog verkeerder is de syndicalistische wensch, het bedrijfsbeheer geheel in handen der bedrijfsgenooten te leggen. Daarom aanvaarden wij het gemeenschapsbedrijf maar erkennen de noodzakelijkheid, dat de gemeenschap zich nieuwe organen scheppe tot uitoefening van haar nieuwe taak, organen, bij wie het bedrijfsbeheer, binnen bepaalde grenzen zal berusten.

Welnu, wanneer men dan tevens noodzakelijkerwijze erkent, dat in deze organen bij dit beheer,naast het doorslaggevend belang der verbruikers, ook de stem der voortbrengers krachtig behoort te weerklinken, dan is de grondslag voor de medezeggenschap" gelegd."

Terwijl in het Socialisatie-rapport medezeggenschap in het gesocialiseerd bedrijf als volgt wordt gemotiveerd:

„Overal vertoont zich een streven der arbeiders om, naast de reeds door de vakvereenigingen veroverde medezeggenschap inzake arbeidsvoorwaarden, ook binnen het bedrijf zelf niet meer de lijdelijke rol te vervullen in al die aangelegenheden, waarbij zij zelf onmiddellijk betrokken zijn. Teneinde uiting aan dit streven te geven en aldus samenwerking en wederkeerig vertrouwen tusschen bedrijfsleiding en personeel te verkrijgen, welke noodzakelijk zijn om de produktiviteit van het bedrijf zoo hoog mogelijk op te voeren, ook teneinde aan het personeel de overtuiging te geven, dat door de bedrijfsleiding geen besluiten worden genomen die voor het personeel van beteekenis zijn, zonder dat het in deze gehoord is worden Groepsraden en een Personeelraad ingesteld. Deze mogen in geen geval voor het personeel een middel zijn om te trachten zich bijzondere voordeelen te verschaffen noch de bedrijfsleiding in haar initiatief beperken, noch haar verantwoordelijkheidsgevoel verminderen." ')

Het principieele verschil met de syndicalistische leuze voor mede*) t. a. p. bldz. 50.

29

Sluiten