Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben nu de groepsraden de uitgebreider taak, welke ik hun opgelegd wil zien, dan bestaat er eenige kans, dat de scherpe kanten van het psychologisch conflict, waarin de mensch in het moderne voortbrengingsproces verkeert, zullen worden afgeslepen. En bovendien .s deze soort van medezeggenschap in den groepsraad niet in strijd met den huidigen stand der technische ontwikkeling in het arbeidsproces noch met de economische ontwikkeling. Integendeel gegeven een bepaalde stand van deze ontwikkeling, kan zij zich daarbij geheel aanpassen.

De arbeidsvreugde komt nimmer meer te liggen in het volledig vervaardigen van werkstukken, noch zal elk werknemer het grootbedrijf in zijn geheel kunnen overzien. Doch de arbeidsvreugde zal hopelijk tot uitdrukking komen bij medezeggenschap in den groepsraad, waar het personeel, steunend op eigen ervaring en verkregen inzicht, zijn denkbeelden omtrent verbetering van de werkmethode of aanschaffing van betere werktuigen en dgl. naar voren zal kunnen brengen.

De opvatting, dat de technische ontwikkeling zich zoover in het arbeidsproces heeft doorgezet, dat er in de bestaande bedrijfsverhoudingen geen ruimte meer is om dit soort medezeggenschap toe te passen, zonder het bedrijf economisch terug te schroeven, schijnt mij overdreven. 1

Zeker, er zijn bedrijven, waar de techniek de arbeidsverhoudingen zoodanig beheerscht, dat zij geen ingrijpen van menschen meer gedoogt.

In de telefooncentrale b.v., waar de juffrouwen het publiek bedienen, zal medezeggenschap- op technisch gebied tot niets kunnen leiden. Wet werk, dat daar wordt verricht, is technisch zóó dwingend voorgeschreven, dat geen werknemerswil daaraan iets vëgnag te veranderen

Inde chemische bedrijven, b.v. kan noch aan de samenstelling, noch aan de wijze, waarop het product zal moeten worden gemaakt, door het personeel in de fabrieken iets worden veranderd, daar dit in het

69

Sluiten