Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de scherpste controle van het overheidsorgaan zal deze maatregel mogen worden toegepast. In aansluiting hierop komt de vraag over het maken van prijsafspraken naar voren. Het verbindend verklaren van het collectief contract en het sluiten van het bedrijf, zijn beide maatregelen, welke tot strekking hebben om tot prijsafspraken te geraken. Immers, alles is naar vaste regelen in het bedrijf bepaald en wordt zoo volstrekt beheerscht door de bedrijfsorganisaties, dat het voor haar geen moeite meer kost ook de prijzen van het product vast \ te stellen. Hier komt een ontzaglijk maatschappelijk gevaar om den hoek kijken, waarvan de commissie ten volle overtuigd is.

Het maken van een prijsafspraak is op zichzelf nog niet maatschappelijk ontoelaatbaar en waar bij een absoluut verbod ervan toch geen kruid gewassen is om te verhinderen, dat buiten de bedrijfsorganisatie om zoodanige afspraken worden gemaakt, daar wil de commissie het maken van prijsafspraken openhouden, om zoodoende tegen schadelijke afspraken krachtig te kunnen opkomen.

De organisatie van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is zoo gedacht, dat de bedrijfsraad voor J gedeelte zal bestaan uit de vertegenwoordigers der werknemers; J gedeelte uit vertegenwoordigers der werkgevfrs in het bedrijf en J gedeelte uit vertegenwoordigers van de gemeenschap. Voor het nemen van besluiten zal de meerderheid steeds uit § gedeelte van den bedrijfsraad moeten bestaan, waarbij dan de meerderheid van de vertegenwoordigers der gemeenschap haar stem vóór het besluit moet hebben uitgebracht. De gemeenschap heeft dus een overheerschende positie in den bedrijfsraad, terwijl zij met één van de beide andere groepen haar wil in het bedrijf — zoo noodig — kan doorzetten. Regel zal echter moeten zijn, wil er althans van eenige samenwerking sprake zijn, dat over de te nemen maatregelen overeenstemming wordt bereikt.

Om voor één der drie groepen in den bedrijfsraad zitting te kunnen nemen, behoeft alleen aan den eisch van meerderjarigheid voldaan te zijn. Bij deze regeling is het mogelijk, zoo b.v. de werknemers onder

95

Sluiten