Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitengewoon was de foltering toegepast op Jacques Dujardin van Hommert, bijgenaamd „de Keukelaer". Om den lezer een beeld te geven van diens foltering laten wij hier volgen de beschrijving daarvan:

Met afwijking van de betrekkelijke voorschriften werd hij bij decreet van de schepenen overeenkomstig advies van de rechtsgeleerden P. A. Pelzer en G. Ernst te Aubel bij herhaling zwaar getortureerd, omdat hij bleef ontkennen, alhoewel zijn schuld voldoende bewezen was. Op 2 Juli 1750 werden hem de duimschroeven met de Spaansche „stevelen" opgezet. Volgens verhaa] stelde hij zich met zulke geweldige „force" aan, dat hij zijn hoofd tegen den muur zou hebben stuk gèstooten, zoo niet de scherprechter hetzelve hadde neergehouden. Toen hij des anderen daags bleef ontkennen werd de pijniging voortgezet op den stoel van tortuur. Door den scherprechter werden zijné striemend gebonden armen omhoog getrokken en met zware gewichten aan zijne voeten werd hij dermate gepijnigd, dat hij gedurende bijna een uur gevoelloos bleef hangen, alsof hij slapend was. Nog bleef de booswicht ontkennen en werd hem ruimen tijd gelaten tot herstel en nadenken.

Nadat intusschen zijne schuld nog meer bevestigd werd, moest hij op den 11 September op nieuw ter tortuur worden voorgeleid. De pijniging begon voormiddags kwart voor elf en was dermate hevig, dat hij eene flauwte kreeg en op verzoek van den chirurg 10 minuten voor 12 werd „afgezet". Na eene verpozing van een half uur werd hij weer „opgezet" tot 9 uur 's avonds, alswanneer hij op zijn verzoek werd losgelaten. Des anderen daags kwart voor 7 tot 21/i uur namiddags werd de Keukelaer andermaal zwaar getortureerd zonder eenig gevolg. Na wederom op verhaal te zijn gekomen, zonder eenige bekentenis, werd hij op 17 December van dat jaar om 8 uur voormiddags andermaal voorgeleid, gestoken in zijn ijzeren dwangbuis. Toen men hem de haren afsneed, zeide hij „toch geene artificien aan te wenden maar alleen christelijke middelen gelijk het recht ze voorschreef", 's Avonds kwart voor 8 uur begon hij zijn soldatenleven te verhalen. Hij verklaarde gedeserteerd te zijn geweest van een Fransch regiment in Normandie; een tweede maal deserteerde hij van dé Fransche Garde; de derde maal van het regiment

8

Sluiten