Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op den 5 Februari 1751 viel het vonnis der Schepenen, cat hij aan den galg moest worden gehangen om daar te verblijven, met confiscatie zijner goederen en algeheele afbraak van zijn hu s onder verbod op de huisplaats binnen 100 jaren opnieuw te bouwen.

Den 9 Februari werd op den Danekerberg het vonnis voltrokken in presentie van Schout en Schepenen.

De inventaris zijner geconfiskeerde goederen bestond in: 1 paard, kar, ploeg, en egge, 2 koebeesten, 1 varken, huismeubelen en eene hoeveelheid ongedorscht graan met 8 perceelen land en afbraak van het huis, hetgeen lag te Onderste Puth „aan den Meulenwegh" (de weg welke loopt af het Einde in dé richting van ter Borg) en welke goederen na publicatie „ad valvas" op 3 verschillende Zondagen, „bij het uijtgaen der keertze" ten overstaan der Schepenen publiek verkocht werden.

Nol C. de trouwe jongen, oud 19 jaren, geboren te Schinnen, zoon van Leonard en Gertrudis Daniëls (zuster van Geerlingh), van professie bedelaar, woonde te Nagelbeek bij zijne ouders.

De bekentenis van Antoon H. dat Nol medeplichtig was aan diefstal Petri gaf den Officier aanleiding om op 16 September 1750 „prise de corps" te decreteeren met annotatie der goederen ten laste van Nol C. Na advies van de rechtsgeleerden G. Ernst en W. Emonts wordt door de schepenen hiertoe besloten. De schout evenwel vernomen hebbende, dat Nol voortvluchtig was en zich zou schuil houden bij Sauveur te Ulestraten vraagt uitlevering aan de schepenen van de Heerlijkheid Geulle (waaronder Ulestraten ressorteerde) welke op 27 October per bode lieten weten, dat zij Nol hadden geapprehendeerd met verzoek hem nog dienzelfden dag te laten afhalen en verwachtenden reciproquelijcken dienst van de schepenen van Schinnen. Op den 28 October werd Nol heel deftig met schepengerichtsbode en schutterij aan het kasteel van Geulle afgehaald om op hét kasteel ter Borg te worden ondergebracht.

De territie bestaande in het rammelen met de ketenen en Spaansche stevelen door Tillborgh van Aken was voldoende om Nol tot bekentenis te brengen.

Zijne opneming in de bende hebben wij reeds beschrevenToen men op St. Mathiasdag This Sw. arresteerde, maakte Nol G. zich uit de voeten en zocht een onderkomen bij zijn oom

74

Sluiten