Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de Vinck-Wynandsrade. Nol, vreesende nog* te kort bij Schinnéri te zijn, vluchtte na 3 dagen van daar naar zijn oom Sauveur te Ulestraten, gehuwd met een zuster zijner moeder.

Daar Nol alles zoo trouw naïf vertelt, zullen wij zijn eigen woorden van 15 December 1750 ten overstaan van Schout en Schepenen weergeven: „Ende is door den heere officier alhier „in Judicio extraordinario gesisteerd Nol C. genaemt „den trouwen Jonge" den welcken heeft verèlaert bij responderinghe gedaen den 31 Oct. lestleden te addeeren het volgende: dat hij door Anthoon H. aengeroepen is, ende met denselven gegaen sijnde tot buijten het gatzken van hun huijs gaende in de gemeene dorpstraet omtrent den daerwonende slottmaecker, heefft vinden staen Geerlingh Daniëls en Anthoon W. welke met hen beide sijn gegaen, seggende van bier te gaen drinken, tot tegens het huijs van Willen Ramaekers alwaer stondt This Sw. van Puth ende tegens het huijs van Pijls stonden Richters Nöltjen en Scheperkens Rutt tegens het huijs van Daniëls Meijers, welcke voors. tegens hem seijde als dat sij ginghen stelen bij Henri Petri, alwaer veel geldt waer, waer van hij gedetineerde oock wel wat krijgen soude. Dat Athoon voors. hem commandeerde omtrent het cruijs onder de boomen schiltwacht te staen. Dat inmiddels Geerlingh, naer het huijs van Petri gingh, ende korts daernaer bij hem gedetineerde op sijne post staende quaem den Capitein, sigh noemende Peter wonende tot Geleen aan het Eijnde langhs de poorte van Anthoon Penris de tweede smitse opperwaerts op de rechte hand als wanneer men naer het Eijnde will uijtgaen wesende van professie eenen slotenmaeker. Hij gedetineerde seght denselven wel te kennen omdat hij dickwijls aldaer aan de deure heefft gaen een stuck broodt vraegen en in het huijs differente reijzen sigh gewarmt te hebben, verclaert verders als wanneer men aldaar wilt naer het huijs ingaen, dat men komt over een cleen brugsken het welcke light over een grachtsken waeronder het mestwaeter doorloopt, als dan gaet men door een cleen veeksken alwaer men sigh moet op de lincke handt draaijen om naar het huijs offt smitze in te gaen, welcken voornoemde Peter is redelijk lanck van postuijr hebbende lange smisachtige bruijne haijren, rondt ende blanck van aengesigt, alwelcken capitain tegens hem seijde his verbis: „blijf staen mantjen du suis auch wat krijgen." Ende- daerop van

75

Sluiten