Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diefstal van eenige bijenkorven te Hoensbroek. Daar Melser het hazenpad had gekozen, werd hij op 3 elkander opvolgende Zondagen „ad valvas ecclesiae," geproclameerd.

De schepenen na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden, „accorderen provisie van prise de corps offte corporeele apprehensie tot coste van M. Pr."

De gerichtsbode Thewis Claessens „verclaert den persoon van Melser P. nieverans gevonden te hebben."

De schepenen, door de bekentenissen der medeplichtigen overtuigd, dat Melser P. medeplichtig is geweest aan de diefstallen bij Gadé en Petri, veroordeelden hem om „in effigie" te worden gehangen. Vonnis begin jaar 1751.

Geerlingh Daniëls, geboren te Schinnen in het jaar 1696 gehuwd 4 Februari 1727 met Anna W. Hij was daglooner en woonde te Wolfhagen, links van Schinnen komende tusschen de tegenwoordige huizen kinderen Cals en kinderen Geurts. Hij was vader van acht kinderen waarvan twee bij zijn huwelijk werden erkend.

Na de executie in het 1743 was Geerlingh, — even schuldig als de geëxecuteerden, — gevlucht, maar kwam weer terug zoodra hij zich veilig achtte. Zooals wij voren gezien hebben, gelukte het hem in samenwerking met den te Geleen wonende Kapitein de bende wederom op sterkte te brengen.

Door zijne complicen meermalen genoemd als medeplichtig aan de vroegere diefstallen evenals aan die bedreven bij de dames Gadé en bij H. Petri, werd bij decreet van de schepenen van Schinnen op 16 Julli 1750 besloten hem te arresteeren. Toen men eindelijk vernam, dat hij zich zou schuil houden bij zijn zoon Antoon gehuwd te Lansraad-Gulpen, werd op 16 Januari 1751 den schepenen van Gulpen verzocht op zijn pewoon beslag te leggen.

Op den 23 Januari trokken Gulpensche gerichtsboden met hun schepen Justenius naar 't bewuste huis te Lansraad, maar Anne Cathrien, Antoon's vrouw, weigerde de deur te openen, bewerende, dat zij met de kinderen alleen was. De deur was echter spoedig bezweken onder de bijlslagen van de gerichtsboden. Nadat het benedenhuis te vergeefs afgezocht was, poogde men met behulp eener ladder, op den zolder te klimmen. Doch de eerste bode

80

Sluiten