Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordinaire plaetse van executie gepronunciceert ende door den scherprechter Nicolaas Tillenborg geexecuteert werd."

Ook de jonge Johannis Hennix, toen eerst 18 jaar oud, hield zijne onschuld voor schepenen staande (18|3 1751).

Ook de confrontatie met Mevis O. en Nol C. brachten hem niet tot bekentenis.

Toen werd besloten tot confrontatie met zijn vader, welke plaats had op 17 April.

De vader, die reeds bekentenis had afgelegd, raadde toen zijnen zoon Johannes: „jonghe val voor de heeren op dijne knijen en bidt om vergiffenis en segh dat du in dijne jonckheijt daartoe gecomen bes en bidt dat de Heeren digh mogen bermhertigh sijn." Waarop de jonge Johannes op zijne knieën viel en om vergiffenis en genade smeekte, belovende vrijwillig alles te zullen bekennen. "

Hij verhaalt dan, op de gewone manier den eed der bende gezworen te hebben, op verzoek van Peter Schols, na eerst in een huys tot Puth bier en brandewijn gedronken te hebben, „swerende dat sij alle onder malkanderen eens moesten wesen en niemant mochten verraeden oft beclappen ende als zij tot executie gebrocht souden worden van alsdan alles te herroepen ende ten dijn einde Godt af te sweren en den duyvel toe."

Hij bekent verder zijne medeplichtigheid aan de diefstallen Petri en Gadé verklarende dat hij meent dat de complicen bij dezen laatsten diefstal zijn gegaan naar het huys van Duprez te Geleen niet verre van de kercke.

De Gaverelle zou toen „gearmeert zijn geweest met eene flinte ende gekleedt met een blauw oft roodt kleedt hebbende de Gaverelle doens eenen hoedt op met een gouden boort om, welcken Gaverelle ook het commando over de andere complicen doens heeft gevoerd, hebbende hij Hénnix van Peter Sch. vernomen, dat Deprez ook aan dezen diefstal soude geassisteert hebben."

Alhoewel de schepenen van Geleen blijkbaar den rechtsgeleerden Ernst en Pelsser in overweging gaven een zachter vonnis voor dezen 17jarigen te adviseeren, gaven deze advies tot ophanging aan de galg, overwegende: „alhoewel hij met sijnen vaeder „figureerde" in de jonckheyt verleydt te sijn geweest ende

93

Sluiten