Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

heden in Rijnland te onderdrukken, in de armen geloopen1). Hij had getracht ergens bij een boer burgerkleeren te krijgen;

— iets wat hij, dom genoeg, de vorige dagen verzuimd had — 't was hem niet gelukt.

Weer was hij opgemerkt en toen was er een wilde jacht ontstaan: Molitor had een premie gesteld op 't vatten van de deserteurs, die al talrijker werden in 't land.

Frans was opgejaagd als een ontsnapt roofdier: de kogels hadden hem om de ooren gefloten, zijn kleeding hing hem aan flarden gescheurd om 't lijf en was doorweekt van het water. Door slooten en heggen heen, over muren en schuttingen, door weilanden en boomgaarden was hij voortgesneld: 't ging om zijn leven.

Hij kon zijn vervolgers ontloopen en eindelijk, laat in den avond, had hij achterom ,,'t Kraaijennest", door de boomgaarden heen, „Rhijnsoever" bereikt, en een oogenblik rust gezocht op een bank in den tuin. Daar had hij overlegd, hoe hij naar huis zou g^an, zonder moeder te veel te verschrikken. Hij had daar misschien wel lang gezeten; doodmoe.

Toen had hij 't naderen van de kanonnen en de soldaten gehoord. Te afgemat door de wilde vlucht en meenende, dat de troepen wel voorbij zouden trekken, — ook met stillen angst in het hart, dat zij mogelijk zijn moeder kwaad konden berokkenen

— had hij gewacht en gewacht, tot ze hem toch onverwachts weer op 't lijf zaten en hij duidelijk de stem van den sergeant herkende, die hem dien morgen had nagejaagd.

Hij was voorzichtig terug geweken, maar een val in de struiken had zijn schuilplaats verraden. En de Franschen hadden in hem al spoedig den deserteur herkend.

Maar toen — toen had de wanhoop hem krachten gegeven, toen had hij gevochten als een gewonde leeuw. Ah! Dat had Jan gezien. .Jan's bloed stroomde sneller nu hij terugdacht aan dien durf en die kracht van Frans, van zijn broer!

En later, toen Frans gewond, toch nog ontkomen was en zijn

1) De Franschen straften de oproerlingen streng. Uit Leiden werden 5, uit Zevenhuizen 1, uit Maasland 3 en uit Zaandam 6 personen ter dood gebracht. Zij wilden een afschrikwekkend voorbeeld stellen, ook omdat hun macht hier in 't land al geringer werd.

Dit oproer was een voorbode van wat later gebeuren zou. Maar wijze mannen in ons vaderland had het geleerd, wat er van een volksopstand komen zou, als deze niet door krachtige geesten geleid werd. Die vroede mannen begrepen, dat zij zich vereenigen moesten, om, als de tijden eenmaal, gunstig zouden worden, een omwenteling te leiden.

Van Hollandsche Jongens in den Franschen Tijd.

Sluiten