Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

hun drijvers, en sommigen van hen waren met balen en pakken Delast, terwijl anderen een soort van tent op hun rug droegen, waarin een gesluierde vrouw zich met haar waaier eenige koelte toewuifde. Ook liepen er wel vrouwen op straat, maar zij waren zoo zorgvuldig gesluierd, dat er van haar gelaat niets te zien was dan alleen de oogen.

Slechts enkele kooplieden namen de moeite, de voorbijgangers aan te spreken om hen in hun winkels te lokken, en dan stalden zij de mooie kleeden uit en andere voorwerpen, die zij te koop hadden. Ook Herman wérd een paar keer door zoo'n koopman aangesproken, maar hij liet zich niet ophouden, ook al had hij graag iets gekocht, dat hij als geschenk voor Vader of Moeder kon medebrengen, als hij weer thuiskwam. Maar hij keek wèl goed uit, of misschien niet een van die winkels aan den Joodschen koopman zou toebehooren, in welk geval hij niet verder zou behoeven te zoeken.

Maar neen, deze zaken zagen er te mooi uit, dan dat de vieze Jood daar zou thuis behooren. Hij zou hem wel elders moeten zoeken, in steegjes en sloppen, dat begreep hij wel.

Hij verliet dus de markt, en sloeg op goed geluk een der smalle straten in, die daarop uitkwamen, en weldra kwam hij in een doolhof van enge en morsige straten en sloppen, waar de kinderen hem brutaal aangaapten en uitjouwden, en waar hij ook door de grooteren met spot werd aangezien. Hij voelde er zich lang niet op zijn gemak en zou niets liever gedaan hebben dan weer naar de markt terug te keeren, die hij wel wat ondoordacht verlaten had. Doch hij bleek als het ware in een doolhof te zijn geraakt, waaruit het hem moeilijk zou vallen zich los te maken. En steeds nauwer Werden de sloppen, waarin hij verzeild raakte, en smeriger bovendien, en de losloopende honden blaften hem verwoed aan en lieten hem de tanden zien, en meer dan eens kostte hei hem moeite, om zoo'n valsch beest, dat hem met alle geweld wilde bijten, door slaan en schoppen op eenigen afstand te houden. De straten waren niet geplaveid of met steenen bevloerd, neen, hij liep door het mulle zand, dat echter zoo door de losloopende honden en door allerlei

Sluiten