Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

zwegen, klonk de machtige stem van den dikken bierbrouwer nog boven al het gegons der menigte uit: „ja, ja, een verrader 1"

Ge zult zeker wel al begrepen hebben, dat het Gerrit Veriaën was, die den huichelenden poorter zulk een brutaal verwijt deed. Doch toen hij zag, dat de volksgeest ten voordeele van den woordvoerder was, haastte hij zich een goed heenkomen te zoeken; want bleef hij, dan liep hij groot gevaar met een goede dracht slagen bedeeld te worden.

Dit was nu gisteren bij gelegenheid van den optocht en de blijde feesten, die er mede vergezeld gingen, voorgevallen, en daarom vinden we van Schaeck en van Keulen in de voorkamer van den Burger-Kapitein om met dezen middelen te beramen, ten einde die Spaanschgezinde woordvoerders in hun doen en laten wat na te gaan en in toom te houden.

„Het is, eilaci, maar al te waar, dat vele leden der Regeering slapen of heulen met de Spanjaarden," klaagde Albertsz. met een diepen zucht. „Waar is het, dat de nieuwe Landvoogd veel doet om het volk te behagen. Maar waarom doet hij dat ? Omdat hij een zoo nobel en vroom karakter heeft ? Neen! Omdat hij een wit voetje aan het Hof van Koning Filips wil krijgen ? Neen! Maar weet je waarom ? Weet je waarom hij bemiddeling zoekt tusschen den Koning en de Nederlandsche burgers ? Waarom hij het standbeeld van Duc d'Alv heeft laten omver halen ? Omdat hij geen geld heeft om zijn soldaten te betalen, en de Koning vooreerst geen plan schijnt te hebben aan de billijke eischen van Requesens te voldoen. Maar let wel, zoodra hij zijn muitende troepen de handen kan vullen, en hij daardoor vrijer spel heeft, dan zal je zien, dat hij de slapers op een geduchte wijze wekken zal!"

„Maar is er dan toch niets aan te doen, Heer Kapitein, om den Magistraat tot andere gedachten te brengen? Zou

Burgemeester Pieter Adriaensz "

„Wat zal ik je zeggen ? Deze wil wel, maar hij kan niets, van Schaeck! Heeft hij er in de afgeloopen week nog niet

Sluiten