Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io7

gebleven. De ridder, die het meest werd geprezen en het hoogst bij aanzienlijk en gering aangeschreven stond, was niet hij, die door werken des vredes zich onderscheidde, maar hij, die er in den strijd de meesten had doen sneuvelen en in die tornooien de meesten overwonnen had.

Strijd was de taak, dapperheid de plicht, kracht de trots en schoonheid van lichaam de roem des edelmans.

Bijzonder veel prijs stelden de ridders op den lof der vrouwen en daar dezen in den oorlog niet aanwezig waren, zoo konden ze hun ridderdeugden nergens anders toonen dan op het tornooiveld, waar de dames wel aanwezig waren.

Hoe sloofden zij zich af om bij die gelegenheden de aandacht der vrouwen tot zich te trekken, niet alleen door de ridderlijke behandeling der wapenen, maar ook door voorkomen. Om schitterend boven allen op de kampplaats te verschijnen werden geen kosten gespaard, en daar het onder de ridders ook een wedstrijd was wie het mooiste paard bereed, wie het sierlijkste kleed droeg, wie de prachtigste wapenrusting en den mooist gepluimden helm had, zoo wijdden honderden hieraan kosten, die verre boven hun vermogen gingen. Sommigen brengen nu nog wel eens wat in de bank van leening om een mooi kleed of een gewenscht pretje te kunnen betalen, en wie dat nu als wat nieuws van onzen tijd beschouwt, is heelemaal bezijden de waarheid, want reeds in de middeleeuwen en hoogstwaarschijnlijk ook wel al onder de beschaafde volken der oudheid, werd hetzelfde gedaan.

Nu zouden er om en bij Keizerswaard wel niet zooveel edelyrouwen en jonkvrouwen zijn, als op een tornooi, dat een machtig heer in tijd van vrede uitgeschreven had, maar, dames zouden er toch zijn en — gepronkt moest er worden.

Wij begrijpen dus zeer goed hoe in het legerkamp der ridders alle wapenknechten en schildknapen bezig waren om het prachtigste tornooi-gewaad en de sierlijkste-tornooi-wapenen zoo mooi en schitterend mogelijk te maken. Zij wisten het maar al'te goed, dat het minste verzuim niet alleen een hoop scheldwoorden,

Sluiten