Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

ten er aan het bestaande tarief kleven, dan wel op de voorstellen, welke het Contraseign van dën heer Colijn dragen.

Het ontwerp komt in het kort hierop neer, dat bij den invoer in Nederland zullen belast worden de artikelen, die zonder nadere bewerking en zelfstandig voor het gebruik van den consument geschikt zijn te achten. Dat zijn dus over het algemeen die artikelen die over de toonbank aan den verbruiker worden afgeleverd, m.a.w. de toonbankartikelen. Het ontwerp kondigt zich dan ook aan als een belasting aan de grens op toonbankartikelen.

Bij het uitwerken van dit beginsel deden zich drie moeilijkheden voor.

In de eerste plaats zoude men door streng vast te houden aan dit begrip ook gaan belasten algemeene voedingsmiddelen en artikelen welke verband houden met de voortbrenging of welke uitsluitend of zoo goed als uitsluitend worden gebruikt door den minder kapitaalkrachtige. Dit zoude minder gewenscht zijn en daarom streeft het ontwerp er naar, deze artikelen van het invoerrecht vrijstelling te verleenen. Als voorbeelden van zulk een vrijstelling worden genoemd: meel, klompen, vijlen en hamers. In andere gevallen kon, meestal om redenen van fiscalen aard, die vrijstelling niet worden verleend. Geen vrijstelling hoewel algemeen voedingsmiddel, hulp bij de productie, of gebruiksartikel van minder kapitaalkrachtigen — althans volgens de Memorie van Toelichting — kon worden verleend o.m. voor papier, electrisch draad, glas, menschenhaar en closetten.

De tweede moeilijkheid by het belasten van toonbankartikelen deed zich voor ten aanzien van goederensoorten, waartoe zoowel toonbankartikelen als niet toonbankartikelen behooren. Als grens tusschen de al of niet geschiktheid der artikelen voor detailverkoop werd het gewicht der artikelen aangenomen. Zoo is o.a. voor de verpakte artikelen als grens van belastbaarheid een gewicht aangenomen van 1200 gram, voor het artikel in tabletvorm een gewicht van 200 gram, voor verschillende apparaten en toestellen een gewicht van 5 K.G.

Sluiten