Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

De derde moeilijkheid bij het nieuwe systeem tariefwet deed zich voor in verband met het voornemen om de niet voldoende scherp van elkander te scheiden aanverwante artikelen niet op verschillende wijze maar op uniforme wijze te tarifieeren. Om tot de uniforme tarifieering van de niet voldoende scherp van elkander te scheiden aanverwante artikelen te komen staan twee wegen open.

a. de niet aan belasting onderworpen artikelen van eene groep aanverwante artikelen, ter wille van de belaste artikelen van de groep te belasten m.a.w. het aantal belastingobjecten uit te breiden.

6. de belaste artikelen van een groep aanverwante artikelen ter wille van de niet belaste artikelen van de groep mg te stellen m.a.w. het aantal belastingobjecten in te krimpen.

Deze laatste weg werd gevolgd zoodat een aantal artikelen, welke momentaneel onder het tarief vallen daaruit zyn gelicht: als zoodanig noem ik constructiewerk en gereedschap.

Di meen hiermede een zeer globaal overzicht te hebben gegeven van de strekking van het technische gedeelte van de voorgenomen wijziging van het Tarief. Wie op meerdere détails prijs stelt, verwijs ik naar het artikel in de Werkgever van 1 Juli.

Vraagt men mijn indruk over deze technische herziening dan meen ik het volgende in het midden te moeten brengen. De oude tariefwet had fouten, zonder twijfel, maar een practyk van over de 60 jaren had handel en industrie er aan doen wennen. Zou bovendien de nieuwe fouteloos zijn? De averechtsche bescherming, welke het oude tarief in sommige gevallen verleent — als schroeven, moeren en manometers belast, doch vrij zoodra zij in een machine zyn aangebracht — had ook zonder eene groote verandering kunnen zyn weggenomen. En trouwens het nieuw voorgestelde tarief neemt die averechtsche bescherming ook nog niet weg. Transformatoren, weerstanden e.d. immers worden vrijgelaten, het voor hunne vervaardiging benoodigde draad belast. Tenslotte: gelooft

Sluiten