Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

den goeden wesen sullen ende sullen die goeden bewoonen ende daerop werven goedt ende bloedt (landbouw en veeteelt bevorderen) ende daervan derselver abdye dienst doen, als sy schuldigh siin te doen. Ende tot wat tyden dat een eigen ende hoorig man off wiiff sterft, soo sal (sic) die nagelaeten ende versterfelycken ende horigen goeden, reede ende onreede, weder op derselver abdye komen; ende dat erfachtige goet sal die volger van den dode, gehoorigh ende eigen man off wiiff, weder winnen binnen jaer en dach met een gewoonlicken penninck of heergewaade ende geloven den sone in synen rechten te houden. Ende die naelatende eigen en gerede goeden sullen blyven aen de voorsz. abdisse ende haeren convente, behoudehck den heer siin voordeel, te weten van elcker levender have die beste veudemoeder (merrie), ende sullen die voorsz. horige en eigen luiden van der voorsz. abdyen dat hoorige goet niet mogen splitten, deilen, verandersaeten, verkoopen, vervreemden noch beswaeren mit hylicxveurwaerden, maegescheiden, by testamente, mit rente daeruyt te verkoopen of eenichsins te belasten, dan by toedoen, wille ende consent van de voorsz. abdisse en haeren convente. Ende die eigen en horige man off wiiff die sullen gehouden wesen haer eigen en hoorige goet niet te verargeren, dat getimmer van den hove te breecken, noch eyckenhout van den stamme te houwen, dan met oorloff, belieffte ende consent van de voorsz. .abdisse; noch oock bovendien derselver abdisse haer eigen en hoorige goet niet verbrengen, daerby dat sy in hare versterfte verachtert mochte worden. En van gelycken soo en sullen die eigen en horige luiden haer reede goet aen geen erftaele, renten noch landen mogen beleggen, die de voorsz. abdisse niet toe en behooren, dan by consent, oorloff ende wille van de voorsz. abdisse ende haeren convente; ende dat op verbeurtenisse van den voorsz. erftaelen, renten en landen, die alsoo gekocht sullen worden, omme dieselve erftaelen, renten en landen aen derselver abdyen verbeurt en vervallen te wesen. En soo wie eenigh van de voorsz. eigen en hoorige goeden boven die verklaringe, rechten ende ordonnantiën, hierboven verklaert, jaer en dach besitten, soo sullen dieselve goeden als vervallen en verbeurt weder aen de voorsz. abdye komen en daeraen blyven totter tiit toe en soo lange, dat dat recht van denselven goeden gedaen sal siin, ende dat die van die naegelaten goeden wedergegeven ende gerestitueert sullen hebben al 't geene, dat daervan binnen jaer en dach opgebeurt ende ontfangen sal wesen. Ende oock soo en sullen geen eigen en horige luyden, hetsy man of wiiff, die voorsz. abdyen toebehoorende, buiten consent en wille van de voorsz. abdisse mogen hylicken buiten haeren echten (hofhoorigheid); ende waert dat yemant contrarie dede, die soude daerover staen tot schattonge van der voorsz. abdisse" 1).

De laten in ons gewest waren meest vrijgelatenen of afstammelingen daarvan en waren verplicht op den hof van hun heer te blijven wonen, waar hun eenig land ter bebouwing werd gegeven onder nagenoeg dezelfde bepalingen als de hierboven aangehaalde

1) Schrassert, Codex, II, blz. 51.

SLAVERNIJ EN DIENSTBAARHEID.

Sluiten