Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

tot het maken van een opening aan de Empelsche zijde der Schans Crèvecoeur.

Telkens kreeg men later een herhaling van de afsluiting der Dieze, en stonden de landen om 's-Hertogenbosch blank en leed de stad zelf veel schade door het stukslaan van muren, bruggen, wegen enz. Zoo werden die landen tijdens den oorlog met Frankrijk in 1672 en volgende jaren wederom onder water gehouden. En niet alleen vlak om de stad, maar ook in de omliggende dorpen had men zeer veel te lijden van het overtollige water.

In 1705 verkregen de eigenaren der overstroomde gronden van de Staten kwijtschelding van lasten, zoolang de toenmalige Spaansche Successieoorlog zou duren1). Maar na den vrede van 1713 was zelfs nog een verzoek van de belanghebbenden noodig om van het water verlost te worden. De bewoners der omliggende dorpen verzochten daarom den Raad van State den waterstand te regelen, zooals deze vóór 1672 was 2).

Hieraan werd echter slechts ten deele voldaan. De Raad van State besloot n.1., dat het water van de landerijen mocht worden afgelaten, maar dat het in de stadsgrachten en in de Dieze tot op een peil, door den Gouverneur van 's-Hertogenbosch en de Regeering te bepalen, gehouden zou worden. Verder mochten de geërfden der landerijen geen tochtslooten of dijken maken zonder de goedkeuring van den Gouverneur der stad. Zij mochten hun erven zelfs niet ophoogen en moesten alle hoogten slechten en de aarde brengen op plaatsen, door den Gouverneur aan te wijzen 8). Zoo werden toen de belangen der landbouwers rondom 's-Hertogenbosch behartigd!

Bovendien werden toen aan de bewoners van de arme Bossche Meijerij nog zware lasten opgelegd: Ondanks de schade, die van 1689-1713 door het kunstmatig opgestuwde water geleden was, moesten door hare bevolking nog ongeveer 76 tonnen gouds aan schattingen en legerdiensten opgebracht worden boven de gewone lands- en dorpslasten 4).

Eenige jaren later herhaalde deze historie zich, en kwam er

*) Mr. J. v. Heurn: Historie 's-Hertogenbosch, alsv., Deel III, bldz. 373. a) id. Deel II, bldz. 411. ») id. Deel III, bldz. 412.

4) St. Hanewinkel: Beschrijving Stadt en Meijerij 's-Hertogenbosch, alsv., bldz. 108.

Sluiten