Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

GEMEENTEBEGROOTING EN BEGROOTINGEN TAKKEN VAN DIENST

Begrcotingen der takken van dienst.

zonder dat daarvoor op de begrooting gelden zijn uitgetrokken. Zijn daartoe te nemen met redenen te omkleeden besluit moet terstond aan gedeputeerde staten worden toegezonden; de middelen tot dekking der uitgaaf moeten daarin worden aangewezen. De uitgaaf moet door gedeputeerde staten worden goedgekeurd, waarna deze aan de begrooting wordt toegevoegd; weigeren gedeputeerde staten de goedkeuring, dan zijn de leden van den raad, die tot het besluit hebben medegewerkt, persoonlijk voor die uitgaaf aansprakelijk, indien de Kroon, in beroep, de uitspraak van gedeputeerde staten mocht bevestigen.

Voor eiken tak van dienst, welke ingevolge art. 252 der wet is aangewezen, moet, zooals wij reeds zagen, jaarlijks een afzonderlijke begrooting worden opgemaakt. De bepalingen, welke voor de gemeentebegrootingen gelden omtrent:

a. de aanbieding aan den raad, de tervisielegging op de secretarie enz. (art. 238),

b. de goedkeuring door gedeputeerde staten (artt. 242 en 243),

c. het recht om voorziening te vragen bij de Kroon, indien gedeputeerde staten weigeren, de begrooting goed te keuren (art. 244),

zijn in art. 253, eerste lid, der wet ook op de begrootingen der takken van dienst van toepassing verklaard. Het is practisch, de behandeling dezer begrootingen te laten voorafgaan aan de behandeling der gemeentebegrooting, opdat alsdan met eventueele wijzigingen, welke de raad in de begrootingen der takken van dienst mocht aanbrengen, rekening kan worden gehouden bij de vaststelling der gemeentebegrooting.

In tegenstelling met de begrooting der gemeente, welke is een begrooting van inkomsten en uitgaven, is de begrooting van een tak van dienst een stuk, dat op commercieelen grondslag is gebaseerd. In art. 15 der begrootingsvoorschriften is uitdrukkelijk bepaald, dat de begrooting moet bestaan uit twee afdeelingen. De eerste afdeeling omvat een raming van alle lasten en baten van den tak van dienst, de tweede afdeeling moet de te verwachten kapitaalsinkomsten en kapitaalsuitgaven vermelden. Onder lasten

Sluiten