Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

131

een gedeelte verhaald in den vorm van een kleine verhooging van den prijs van het gas of den stroom. Ook wordt wel gelegenheid gegeven de huisinstallaties in huurkoop te verkrijgen.

Het muntmetersysteem leverde bezwaren op, toen in den oorlogstijd en in de jaren, onmiddellijk op den oorlog volgende, de taneven herhaaldelijk moesten worden gewijzigd, waardoor het mechanisme der meters telkens op een andere hoeveelheid gas of electriciteit moest worden ingesteld. Om dit te voorkomen, werden verschillende middelen toegepast. In enkele gemeenten werden de muntstukken vervangen door penningen, welke het bedrijf verkrijgbaar stelde tegen een bedrag, dat evenredig was aan het tarief; elders werd van de verbruikers bij de lichting der munten uit den meter bijbetaling gevorderd of aan hen restitutie gegeven van het verschil in prijs. De bezwaren, aan beide systemen verbonden, hebben er hier en daar toe geleid het geheele muntmetersysteem af te schaffen. In de praktijk oefent dit een ongunstigen invloed op het verbruik uit en er zijn gemeenten aan te wijzen, welke daarom het muntmetersysteem, dat zij lieten varen, weer in werking hebben gesteld, althans voor die verbruikers, voor wie maandelij ksche betaling van een voor hen vrij groot bedrag bezwaar oplevert en voor verbruikers, die als „slechte betalers" bekend staan.

In de meeste gemeenten zijn de boekhouders der bedrijven ondergeschikt aan den directeur en vervullen zij alleen voor zoover het kasbeheer betreft een zelfstandige positie. Deze verhouding kan er toe leiden, dat de boekhouder, op last van zijn chef öf onder diens invloed, boekingen verricht, welke in strijd zijn met de waarheid of dat hij althans bedrijfsvoorvallen op een andere wijze in de boekhouding tot uitdrukking brengt dan noodig is om de gestes van het bedrijf op juiste wijze naar voren te laten komen. Er behoeft hier niet eens sprake van te zijn, dat de directeur dit doet om zich zelf op kosten van het bedrijf te bevoordeelen; het is b.v. mogelijk, dat bij door hem gemaakte fouten voor het gemeentebestuur wil verbergen, dat hij niet wil laten uitkomen, dat de door hem voor een bepaald werk gemaakte kosten- of ren-

Centrale boekhouding.

Sluiten