Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1886

170

schaard, ten einde met onze zusterkerken weder naar diezelfde daarop gefundeerde Kerkenorde te leven, die op de Synode van Dordrecht in 1619 het laatst gewijzigd is, en sedert twee eeuwen ook bi] de Kerk van Amsterdam gegolden had.

Van deze afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie zullen wi] eerbiediglijk kennis geven aan Z. M. den Koning en aan onze Stedelijke Overheid; maar reeds thans komen we tot u om deze gebeurtenis ook te uwer kennisse te brengen, en u bij de liefde onzes Heeren te bidden, dat gij uw Opzieners in den verderen loop dezer zaak èn door uw instemming met de Kerkzuivering, èn door uwe vrijwillige offeranden, èn door uw persoonlijke reformatie van hart en huis steunen wilt

Verbreke dan een iegelijk van u met ons de onheilige banden, die ons zoo lang omklemd hielden. Herneemt, Broeders en Zusters, de vrijheid, waarmee Christus u tot den prijs Zijns bloed heeft vrijgemaakt. En werke alzoo ook deze reformatie uwer Kerk door tot groot making van Zijn eerel

Tot geen afscheiding zoeken we u dus te verlokken. Neen, wij blijven in de Kerke Gods, die eens in het bloed der martelaren alhier gezuiverd is, en die we liefhebben met al de liefde van ons hart, en waaraan we ons vastklemmen om ze nimmer los te laten.

We richten geen Labadisme in uw midden op, noch gaan uit op sectarische wegen, want we weten, dat de Zone Gods door Zijn Geest en Woord in Zijn Kerke ten eeuwigen leven de geloovigen met hun zaad vergadert, en dat keuring van elkanders geestelijken staat bij God ligt en niet bij de broederen.

En wel verre van u te willen lokken op de doolpaden van het Independentisme belijden we veeleer, dat alle Independentisme tegen de Heilige Schriftuur is, en dat op alle Kerken van Gods wege de verplichting rust, de eenheid van het lichaam\ des Heeren krachtig te doen werken.

Dezelfde aloude Kerk van Amsterdam, en die Kerk in het aloude historische Kerkverband, mocht het zijn, tot iets van haar ouden bloei terug te brengen, en te reformeeren naar de eischen, die thans aan ons kerkelijk leven gesteld worden, ziedaar het eenige doel, waarop we wenschen af te gaan.

Maar dan gebiedt de eerlijkheid ons ook, u openhartig te zeggen, dat deze weg, waarop we wenschen voort te gaan, geen weg zal zijn bezaaid met rozen.

Op geen Staatshulp zult ge voortaan rekenen kunnen voor de bezoldiging uwer leeraren; de kerkgebouwen der gemeente zal de Synodale Hiërarchie, desnoods met hulp van gewapenden, voor uw leeraren dichtsluiten; de gestichten der gemeente zal men

Sluiten