Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1887

200

durende de eerste helft van dat jaar afzonderlijk van week tot week reeds een plaats hadden gevonden in de Amsterdamsche Kerkbode, Officieel Orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), waarvan het eerste nummer 6 Februari 1887 het licht zag De uitgave van dit weekblad was noodzakelijk geworden door de gewrongen verhouding, waarin de Amsterdamsche Kerkeraad, na de afwerping van het Synodale juk, zich tegenover het bekende Predikbeurtenblad geplaatst vond.

Dienaangaande schreef Dr Kuyper in De Heraut van 13 Februari 1887:

De Kerkeraad van Amsterdam is er toe moeten overgaan, om een eigen orgaan uit te geven. Hierin ligt wel iets spijtigs.

Het ware zooveel wenschelijker geweest, dat men een vorm had kunnen vinden, om saam op de markt te staan insteê van apart te winkelen.

Maar het ging niet.

De Kerkeraad, zijnde nog altoos dezelfde Kerkeraad van vóór 4 Januari, kon, toen hij de zaak wel bad doorgedacht, geen andere positie innemen, dan dat het Predikbeurtenblad met hem, Kerkeraad, in contract staat, ook al ziet hij er voorshands vanaf om burgerrechtelijke aangelegenheden te laten gelden voor den rechter. De uitgever daarentegen was van oordeel, dat het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads is, als zijn hoofdcontractant moest worden beschouwd.

Wat welwillende aanbiedingen hij ook overigens deed, over dit punt was niet heen te komen. Niet twee kunnen tegelijk de ééne zelfde Kerkeraad zijn, en ook een Kerkeraad kan niet onderhandelen op den voet, dat een pretendent, die in zijn plaats zegt te treden, als zoodanig erkend wordt

Vandaar bet verschijnen van de Amsterdamsche Kerkbode, waarvan het eerste nummer Zaterdag het licht zag.

Dit biedt dan tevens de gelegenheid aan, om de Kerk van Amsterdam beter in te lichten en op de hoogte te houden van wat voorvalt

Tevens kan er nu wekelijks een woord tot de gemeente uitgaan van geestelijken aard, overmits de neutraliteitsvlag thans gestreken is, en de Gereformeerde wimpel op dit scheepje van den top waait

Nu en dan wenschen we hier iets over te nemen, ook opdat men elders op gelijken maatregel bedacht zij.

Een eigen blaadje, mits op kleine schaal, kan best loopen, en ook al werpt het geen groote winst af, ja ook al kost het eerst

Sluiten