Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

319

JAARTAL 1890

tegen deze en die verkeerde voorstelling wordt gewaarschuwd. Zoo heeft niet alleen het geheele symbool, en elk artikel van dit symbool, een geschiedenis, maar er is een geschiedenis ook van de onderdeelen en de enkele volzinnen. Als er bijv. in Art. 15 staat dat „de erfzonde door den Doop niet ganschelijk is te niet gedaan," dan is dit niet maar een goedgeefsche verklaring, maar dan schuilt hierin een protest eenerzij ds tegen de Roomsche en Luthersche leer, dat de Doop de erfzonde wel geheel te niet doet, en anderzijds tegen de Zwingliaansche voorstelling, alsof de Doop ganschelijk niets aan de erfzonde veranderen zou. Kon dus een kundig godgeleerde ons een geschrift leveren waarin volzin voor volzin op die wijze historisch werd toegelicht, zoo zou metterdaad het recht verstand van de Confessie in ongemeene mate bevorderd worden. En dit nu zou een historisch-symbolische studie zijn, die nóg belangrijker kon worden, zoo bij elk artikel en elk onderdeel van een artikel, de door ons niet beleden, maar bestreden, voorstelling der waarheid, gelijk andere kerken of secten die kozen, er naast wierd gesteld.

Doch ook zulk een werk zou in engeren zin eene toelichting blijven, en niet ontaarden in zulk een ampeler verklaring, waarbij de uitlegger zijn bepaalde opvatting van de waarheid aan de Belijdenis onderschoof. En metterdaad mag het als een blijk van geestelijken tact en inzicht gelden, dat onze godgeleerden tot dusverre, voor al zulke meer bijzondere uiteenzettingen, niet onze Confessie, maar den Catechismus, als leiddraad kozen.

Immers de Confessie en de Catechismus verschillen principieel.

Het principieel verschil tusschen de Confessie en den Catechismus werkt Dr Kuyper dan nader aldus uit, dat hij eerst zegt, wat een Catechismus is:

Een Catechismus is een leerboek, dat in de kerken en op de scholen aan de jeugd in de handen wordt gegeven, om hun, naar den leiddraad van dit handboek, de waarheid uiteen te zetten. En zoo wordt de Catechismus op onze kansels behandeld, om uit het Woord Gods, dat er bij is aangehaald, naar den leiddraad van den Catechismus, de waarheid des Evangelies te verklaren. Een Catechismus lokt alzoo de verklaring vat. Daar roept de Catechismus ons toe. Daar is hij op aangelegd. En vandaar dat zoo talloos vele verklaringen van den Catechismus het licht zagen.

Onze Catechismus is een practisch geschrift voor dagelijksch gebruik in het inwendig leven der kerk. Was van oudsher de kerk gewoon, om aan de jeugd in de eerste plaats de XII Geloofsartikelen, de X geboden en bet Onze Vader te leeren, feitelijk

Sluiten