Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1899

170

doel van haar optreden. Uit God is de oorsprong der Kerk, door God ontvangt ze haar verschijningsvorm, en in het tot God, ligt van den aanvang tot het einde haar doel.

De vrucht der religie voor de levenspractijk geeft het Calvinisme in een strenge moraal, naar den eisch van Gods ordinantiën, en in het besliste breken met kaartspel, schouwburg en dans.

III. Het Calvinisme en de Staatkunde. Het grondbeginsel van het Calvinisme is de volstrekte souvereiniteit van den Drieëenigen God over alle geschapen leven. Op aarde kent het derhalve geen andere dan de afgeleide souvereiniteit, en dat wel een drievoudige: in den Staat, in de Maatschappij en in de Kerk. In den Staat geldt als primordiale waarheid, dat God Overheden heeft ingesteld om der zonde wil. Tegen deze Calvinistische belijdenis staat tweeërlei andere theorie, die van de volkssouvereiniteit en die van de staatssouvereiniteit lijnrecht over. In de Maatschappij heeft de Overheid niet eigenmachtig haar ordonnantiën op te leggen, maar de ingeschapen levenswet te eerbiedigen als souvereiniteit in eigen kring: 1°. in de persoonlijke sfeer door de souvereiniteit van het genie en de persoonlijke meerderheid; 2<>. in de corporatieve sfeer der universiteiten, gilden, genootschappen enz.; 3°. in den domestieken kring van het gezin en huwelijksleven, en 4°. in de gemeentelijke autonomie. Als Dienaresse Gods heeft de Overheid openbare Godslastering te straffen; het complex van Christelijke Kerken als de veelvormige openbaring van de Kerk van Christus op aarde te eeren, en de vrijheid van consciëntie te eerbiedigen, opdat een iegelijk God kunne dienen naar de inspraak van zijn hart.

IV. Het Calvinisme en de Wetenschap. Door het geloof in de eenheid, vastheid en orde der dingen, persoonlijk als uitverkiezing en kosmisch als Raad Gods, moest het Calvinisme den zin voor wetenschap wel luide wekken en krachtig voeden. Dank zij het Calvinistisch leerstuk van de algemeene genade werd het breede kosmische erf weer voor de wetenschap ontsloten, maar nu beschenen door de Zonne der gerechtigheid. Ook heeft het Calvinisme de zoo onmisbare vrijheid der wetenschap bevorderd door haar te ontslaan van de onnatuurlijke banden der Kerk. En eindelijk geeft het Calvinisme bij de worsteling van beginselen een oplossing voor het wetenschappelijk conflict in den man die gelooft en die niet gelooft door de pluriformiteit van eigen universiteiten voor het Roomsche, het Calvinistische en het Evolutionistische beginsel.

V. Het Calvinisme en de Kunst. Dr. Kuyper denkt er niet aan het Calvinisme om de gunst der artistieke mode te laten bedelen, maar houdt het oog gericht op de kunst als een der rijkste gaven van God aan ons menschelijk geslacht. Het is zoo, Calvijn zelf was persoonlijk van kunstzin verstoken, en het Calvinisme, dat vooral bij de Noorsche volken ingang vond, wist bij volken met kouder klimaat en armer

Sluiten