Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1903

270

draal, die het licht van Gods heilige waarheid, aan menschen geopenbaard, door het raam van ons denkbewustzijn heerlijk terugspiegelt.

164. Rede bij de 51ste Algemeene Vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen, gehouden te Amsterdam, 24 Mei 1903. (Jaarverslag). Zwolle, H. Tulp.

In het Gedenkboek Van Strijd en Zegen vinden we van deze rede het volgende verslag:

Er vaart een lichte beweging door de zaal: nu komt, waarop door velen is gewacht. De Eerevoorzitter, Z.Ex de Minister van Binnenlandsche Zaken, Dr. A. Kuyper, krijgt het woord.

Gansch de zaal is vervuld met het applaus, waarmee deze stnjder voor het Christelijk onderwijs wordt begroet Rustig staat hij daar, de expressievolle kop op het breedgeschouderde, ietwat neergedrukte lichaam. Hij overziet de menigte: hij kent hun gevoelens; hij weet, wat ze van hem verwachten. Als God wil, zal hij die verwachting vervullen, niet om hun wil — want ze verwachten niets om hun eigen wil —' maar om der wille van het heilig beginsel van het recht.

Hij begint .

Niet als minister wil hij daar staan, maar als broeder onder de broederen, als onderwijzer onder de onderwijzers. En hij komt in de eerste plaats een woord van dank brengen namens het Christelijk Nederland. Hij zegt:

Gij hebt zelf zooeven den toon zuiver ingezet: Gode alleen zij de eerel Maar ons mag dat niet beletten om, waar we op uw feest in uw midden zijn, aan u, Christelijke onderwijzers in Nederland, diep uit het hart geweld, een woord van dank en eere te brengen voor wat gij in die vijftig jaren voor ons vaderland hebt gedaan.

Broeders en zusters, wanneer ik dat uitspreek, denk ik terug aan de dagen toen de schoolstrijd, die nu uit is, nog fel en bitter in ons land woedde, en toen, wie den moed had als Christelijk onderwijzer op te treden eiken dag zijn smaad en eiken dag zijn miskenning had te dragen. Maar, broeders en zusters, ik beklaag u daarom niet. Een beker eiken dag uit de bron van smaad is de gezondste tafeldrank; dat verhoogt de energie in den strijd, dat doet de kracht tot weerstand toenemen, dat doet uit de dagelijksche worsteling eiken avond en eiken morgen weer opzien tot Hem, van Wien alleen ons de kracht en de heilige bezieling kan toekomen. Ik weet het zelf bij ondervinding! .

Dien dank breng ik u om de offers, die vooral in de eerste jaren van de worsteling — nu zijn die offers minder, hoewel ze ook nu nog van u gevergd worden — door u ten behoeve van ons volk zijn gebracht Gij hebt u jaren lang getroost eene mindere sociale positie in te nemen dan uwe collega's bij het openbaar onderwijs. Gij hebt u beholpen in vaak veel mindere schoollokalen, met ge-

Sluiten