Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, Art. 1.

21

Art. 1. De invordering der- directe belastingen geschiedt krachtens de door den directeur der directe belastingen (1) executoir verklaarde en door het hoofd van het plaatselijk bestuur afgekondigde kohieren (2—9).

De afkondiging houdt in, dat het kohier aan den ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. - Van de afkondiging en overgave van het kohier wordt, door het hoofd van het plaatselijk bestuur, aanteekening gedaan op het kohier, met vermelding van den dag waarop een en ander is geschied.

1. Oorspronkelijk stond hier „gouverneur der provincie". Bij art. 1 der wet van 15 Juli 1869, S. no. 133, V. v. V. nó. 140, sub III, werd de executoir-verklaring der kohieren opgedragen aan den Provincialen Inspecteur (thans Directeur) der directe belastingen.

2. De kohieren der inkomstenbelasting worden niet executoir verklaard of afgekondigd. De invordering geschiedt krachtens de kohieren zooals zij door den Inspecteur (a) zijn vastgesteld. Verg. art. 129 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, in aant. 6 op de Considerans hiervoor.

(a) M. die der directe belastingen. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, art. 69.

3. Voor de vermogensbelasting bestaan geen „kohieren". De aanslagen worden door den Inspecteur der registratie vastgesteld in een gemeentesgewijs aan te leggen „register". Verg. art. 23 der Wet op de Vermogensbelasting. Zie overigens aant. 7 op de Considerans hiervoor.

4. Het bedrag der tiendrente wordt door de zorg van den Minister van Financiën bij ieder daaraan onderworpen perceel in den kadastralen legger aangeteekend.

Het wordt voor elk jaar, waarover het verschuldigd is, op het kohier der grondbelasting uitgetrokken. Tiendwet 1907, S. no. 222, V. 1908, no. 139, art. 15.

De tiendrente wordt ingevorderd naar de wettelijke bepalingen, gelden-1 de voor de grondbelasting. Alsvoren, art. 17.

5. De kosten (a) ten laste van den belanghebbende worden invorderbaar verklaard bij een bevelschrift, uitgevaardigd door den Directeur der directe belastingen.

Dat bevelschrift heeft de kracht van een invorderbaar verklaard kohier.

De invordering geschiedt door den Ontvanger van dé directe belastingen der gemeente, waarin de hermeten of herschatte eigendommen gelegen zijn, op den voet, als ten aanzien der grondbelasting is bepaald. Wet Grondbel., art. 22. Verg. aant. 38 hierna.

(a) NI. die van hermeting en herziening der schatting in zake grondbelasting.

6. Zie, nopens vervanging van jjen Burgemeester bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis, art. 77 der Gemeentewet (V. 1851, no. 169).

T. De invordering kan dus uitsluitend geschieden krachtens executoir verklaarde en afgekondigde of, voor zooveel de inkomstenbelasting betreft, vastgestelde kohieren.

Dit verhindert evenwel niet, dat de Administratie maatregelen kan nemen tot verzekering der belasting.

Zoo kunnen voorloopige aanslagen voor de personeele belasting en de inkomstenbelasting worden opgelegd en ingevorderd krachtens § 5 der

Sluiten