Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

GEMEENTE

Bijlage A (Instr. Inv.). Afschrift. DIRECTE BELASTINGEN.

DWANGBEVEL No.

IN NAAM DEB KONINGIN.

De ontvanger der directe belastingen te ;

Gezien-^T— behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde kobier(en) der de

grondbelasting van de gemeente over het belastingjaar 191 ;

Gezien-^^-behoorhjk executoir verklaarde en afgekondigde kohier (en) der

personeele belasting van de gemeente over het be¬

lastingjaar 191 ;

Gezien-^-kohier(en) der inkomstenbelasting van de gemeente

over het belastingjaar 191 —191 ; op welke kohieren de belastingschuldige thans wonende te aangeslagen en

ten achteren is als volgt, te weten;

Aanslag

Verschenen termijnen tijdens de uitreiking der waarschuwing

Gedane betalingen

Blijft schuldig

GROND- PERSONEELE INKOMSTENBELASTING. BELASTING. BELASTING. Art. Art. Art.

1 1 ;„J j ,~~

enalzoo te zamen / , behalve de kosten van vervolging ten bedrage van f

Gezien art. 14 der wet van 22 Mei 1845 (Stmtsblad No. 22); Verleent tegen gemelde het tegenwoordig dwangbevel, hetwelk aan h zal worden beteekend met bevel tot betaling

en voorts ten uitvoer gelegd op den voet en de wijze bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van de executie van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.

Gedaante ,den 191 .

De ontvanger voornoemd, (get.)

Executoir verklaard door mij Bechter van het kanton

te , den 191 .

{get.)

Conform het origineel, De deurwaarder der directe belastingen,

Sluiten