Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

Bijlage A (Instr. Inv.).

model xn (o-i). DWANGBEVEL No.

(| 62 Instr. Inv.) volgnummer

Art. van het kohier der personeele belasting.

Art van het kohier der inkomstenbelasting.'

Art van den staat van oninbare posten.

PROCES-VERBAAL VAN ONVERMOGEN (e).

Op heden den 191 , beb ik ondergeteekende

deurwaarder dër directe belastingen te , voorzien

van mijne aanstelling, waarop mijne beëediging is vermeld, mij begeven naar

de woning van - wonende te , tegen wie(n)

door den onvanger der directe belastingen te in dato

191 , een dwangbevel is uitgevaardigd ter zake der door ge-

noemde(n) belastingschuldige over 191 verschuldigde directe belastingen en welk dwangbevel op den 191 door mij deur¬

waarder aan gezegde(n) belastingschuldige is beteekend met bevel tot betaling. Aldaar sprekende met

heb ik deurwaarder aan gemelde(n) geïnsinueerde in naam der Koningin herhaald bevel gedaan, om te betalen de van gevorderde sommen met de kosten; en daaraan geen gevolg zijnde gegeven, heb ik in tegenwoordigheid van wonende te

en wonende te

, als getuigen ten deze willende overgaan tot het

in beslas nemen roerende goederen, bevonden, dat er geen genoegzame

° harer "

beslagbare roerende goederen voorhanden waren, om daarop, bij verkoop, de belastingen met de kosten te kunnen verhalen, terwijl het mij ook niet gebleken is, dat de belastingschuldige elders roerende of onroerende goederen bezit, waarop beslag zou kunnen worden gelegd.

En heb ik hiervan, op den eed, door mij bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd, het tegenwoordig proces-verbaal opgemaakt, hetwelk door mij, op jaar en dag als boven, met mijne twee voormelde getuigen is geteekend.

Be getuigen, De deurwaarder voornoemd,

(d)

(0) Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

(6) Zie, nopens de opruiming van de gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie.

(c) Verg. § 81 der instructie, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering.

(1) Het proces-verbaal van onvermogen is vrij van de formaliteit der registratie. Zie aant. 12 op art. 23 alsvoren.

Sluiten